Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.B.33

Rammeområde 1.02.B.33 - Fuglebakken

Plannummer
1.02.B.33

Generel anvendelse
Boligområde

Områdets anvendelse
Åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk