Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.02.B.22

Rammeområde 1.02.B.22 - Øster Allé

Plannummer
1.02.B.22

Generel anvendelse
Boligområde

Områdets anvendelse
Etageboligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 65%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk