Rammer for lokalplanlægning / Enkelte rammer / Aflyst / 1.01.C.5

Rammeområde 1.01.C.5 - Brødregade

Plannummer
1.01.C.5

Generel anvendelse
Centerområde

Områdets anvendelse
Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering. Der kan etableres torve og opholdsarealer indenfor området.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimalt etageantal
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3.5 etager.

Maksimal bygningshøjde
Bebyggelse må ikke opføres højere end 15 m.

Maksimal bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 240%

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Miljøforhold
I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Detailhandel
Den maksimale bruttoetageareal for Den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 3500 m2 og 2000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i bymidten: 79600 m2.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk