Mål og retningslinjer / Detailhandel / Bydelscentre

Bydelscentre

I Randers by er der udpeget 8 bydelscentre, der servicerer hver sin bydel. Herudover udpeger kommuneplanen en række lokalcentre, hvor der primært findes dagligvarebutikker og mindre udvalgsvarebutikker.

Bydelscentre, lokalcentre og bymidte i Randers by. Der findes ligeledes bymidter og lokalcentre i andre byer i kommunen.

Retningslinjer

Bc. 1

I Randers skal nye butikker udenfor bymidten, primært placeres i bydelscentrene og som vist på kort. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og restrummeligheden i bydelscentrene fremgår af Tabel.

Redegørelse

I bydelscentrene bør butiksstørrelser være tilpasset bydelenes størrelse. Derfor har byrådet valgt at begrænse størrelserne på de enkelte butikker. Planloven giver mulighed for butikker op til 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. 

Bydelscenter Vorup

I bydelscentret i Vorup er der i 2016 ca. 4.600 m2 detailhandel. Restrum­meligheden i bydelscentret er 2.000 m2. Detailhandelsanalysen fra 2015 peger på, at der i den sydlige del af Vorup, ned mod Hammelvej er grundlag for en udbygning af dagligvareforsyningen. Med en restrummelighed på 2.000 m2, er der mulighed for at imødekomme dette behov. Der er både mulighed for etablering af ny dagligvarebutik, samtidig med, at eksisterende butikker kan udvide. Med en placering langs Bøsbrovej er der en god trafikal betjening af bydelscenteret.

Bydelscenter Kristrup

Bydelscenter Kristrup ligger meget centralt i Kristrup. Der en god for­syning af dagligvarebutikker og flere andre mindre butikker og ser­viceerhverv. Dagligvarebutikkerne er fordelt med en enkelt i den nord­lige ende af bydelscentret efter rundkørslen ved Kristrupvej, mens der er tre i den sydlige ende ved Vennelystvej. Med en placering langs Engboulevarden, Kristrupvej og Skolegade er der en god trafikal betjening af bydelscenteret.

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i bydelscenter Kristrup er 4.900 m2 i 2016. Det vurderes, at en restrummelighed på 1.500 m2 er rigeligt til at dække behovet.

Bydelscenter Romalt

Bydelscenter Romalt har en enkelt dagligvarebutik, der forsyner et forholdsvis stort opland. I henhold til detailhandelsanalysen er dæk­ningsgraden under 100, og dermed er der grundlag for udvikling af yderligere detailhandel i bydelen. Med en placering ud mod Romalt Boulevard er der en god trafikal betjening af bydelscenteret.

Afgrænsningen af bydelscentret har et fornuftigt omfang, hvor der er mulighed for at etablere en ekstra butik. Det nuværende samlede bruttoetageareal til butiksformål på 2.500 m2 vurderes at være passende.

Bydelscenter Over Hornbæk

I bydelscenter Over Hornbæk ved Kjølvejen ligger en enkelt dagligvarebutik. Med en placering ud mod Gl. Viborgvej er der en god trafikal betjening af bydelscenteret.

Der fastlægges en maksimal størrelse for nye dagligvarebutikker på 500 m2, så der ikke kan etableres en større dagligvarebutik, der vil kunne udgøre en trussel for butikslivet i de nærmeste lokalbyer. Der er givet mulighed for én dagligvarebutik på op til 1000 m2 i området. Den eksisterende Rema1000 er på ca. 900 m2.

Afgrænsningen af bydelscentret har et fornuftigt omfang og ændres ikke. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i bydelscenter Over Hornbæk er i år 2016 på 1.750 m2, med en restrummelighed på 750 m2.

Bydelscenter Nyvang

Bydelscenter Nyvang består primært af Tranekærcentret. Ved siden af Tranekærcentret er der en mindre blomsterbutik og overfor en bank. Tranekærcentret står i dag tomt, men har tidligere huset flere daglig­varebutikker og flere andre mindre udvalgsvarebutikker og serviceer­hverv.

Med en placering op ad Ringboulevarden og Hobrovej, har centret en særdeles god trafikal beliggenhed. Der er ikke andre dagligvarebutik­ker i umiddelbar nærhed af centret og med et opland i omegnen af 4.000 personer, er der rigtig gode forudsætninger for at centret kan genopstå med nye stærke dagligvarebutikker.

Bydelscenter Nyvang har en fornuftig afgrænsning og opretholdes. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er 6.500 m2, med en restrummelighed på 6.370 m2. Den høje re­strummelighed skyldes, at centret i dag står tomt.

Bydelscenter Ydervang

Bortset fra Randers bymidte og aflastningscenter Paderup, er bydelscenter Ydervang det største detailhandelsområde i Randers by. Med en placering ud mod Mariagervej og Lucernevej er der en god trafikal betjening af bydelscenteret.

Behovet for yderligere detailhandel vurderes at være begrænset, og kan etableres indenfor det allerede afgrænsede center. På den bag­grund bibeholder bydelscentret den nuværende afgrænsning.

I det sidste par år er området udvidet med yderligere to større ud­valgsvarebutikker og en dagligvarebutik. Der er en restrummelighed på 500 m2.

Bydelscenter Mariagervej

Bydelscentret Mariagervej har en forholdsvis lang udstrækning, der strækker sig langs Mariagervej fra Fabersvej i syd til Solsikkevej og Ymersvej i nord. Der er to dagligvarebutikker i den nordlige del af bydelscentret. Den sydlige er præget af etageejendomme med mindre butikslokaler i stue- og kælderetagen. Med en placering langs Mariagervej er der en god trafikal betjening af bydelscenteret.

Sammenlignet med de øvrige bydelscentre, har bydelscenter Mari­agervej et af de mindste oplande. Det vurderes, at der hverken er be­hov eller grundlag for en udvidelse af afgrænsningen af bydelscentret.

Det sam­lede bruttoetageareal til butiksformål er 3.300 m2, med en restrummelighed på 500 m2.

Området er i dag fuldt udbygget, og der er begrænsede muligheder for udvikling af større dagligvare- og udvalgsvarebutikker. De trafikale ud­fordringer i forhold til at skabe gode adgangsveje og parkering til nye store butikker, medvirker ligeledes til at interessen for nye butikker er meget begrænset.

Bydelscenter Dronningborg

Bydelscenter Dronningborg har en god trafikal tilgængelighed og et rimelig stort opland. Bydelscentret er det østligste detailhandelsom­råde i Randers by, og den nærmeste dagligvarebutik mod øst finder man i Harridslev. Dermed forsyner bydelscenter Dron­ningborg også hele det nye boligområde ved Tjærbyvang. Med en placering ud mod Dronningborg Boulevard, Tjærbyvej og Udbyhøjvej er der en god trafikal betjening af bydelscenteret.

Der er i dag to dagligvarebutikker i bydelscentret, alligevel konklu­derer detailhandelsanalysen fra 2015, at der, grundet det store opland og de nye områder ved Tjærbyvang, er grundlag for yderligere en dagligva­rebutik.

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er 4.000 m2 med en restrummeligheden på 1.800 m2.

Bydelscentret er omkranset af boliger, undtagen mod syd, hvor der overlapper en mindre del af et erhvervsområde. Det vurderes, at der potentielle arealer til ny detailhandel indenfor den eksisterende af­grænsning af bydelscentret.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk