Kommuneplantillæg / 44 - Tillæg 44 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Højmarksvej, etape 1 og 4

Tillæg 44 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Højmarksvej, etape 1 og 4

Status Forslag
Plannavn Tillæg 44 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Højmarksvej, etape 1 og 4
Plannummer 44
Dato for offentliggørelse af forslag 9. oktober 2019
Høring start 9. oktober 2019
Høring slut 4. december 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker, i forbindelse med Lokalplan 654 for 1. etape af boligområdet Nord for Nordskellet i Helsted, at give mulighed for at inddrage et beskyttet dige i planlægningen. Forud for tillægget strækker diget sig over to kommuneplanrammer, og grænsen mellem de to rammer skærer diget. Randers Kommune ønsker at sikre diget hvorfor det inddrages i den kommende Lokalplan 654.

Digets placering i forhold til kommuneplanrammernes afgrænsning

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med retningslinjen om rækkefølge for udbygning i Kommuneplan 2017, da en del af lokalplanens område til boligformål ligger i etape 4 og dette område medtages i 1. etape for at sikre diget, der ellers vil ligge delvist i 1. etape og delvist i 4. etape.

Ændringen er mindre omfattende idet der er tale om en ændring af afgrænsningen mellem to rammeområder med samme anvendelse.

Redegørelse

Tillægget omfatter rammeområde 1.06.B.22 og 1.06.B.25 som begge er udlagt til boligformål som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. De eksisterende rammer er vist herunder.

De to rammeområder er en del af et større rammeudlæg til boliger nord for Nordskellet. Der er i alt udlagt 4 rammeområder som er pålagt rækkefølgebestemmelser. Dette tillæg omfatter etape 1 og 4.
Afgrænsningen mellem de to rammeområder ændres til at følge digets forløb, så dette kan sikres i lokalplanen. Der overføres derfor et areal af etape 4 til etape 1 samtidig med at der overføres et mindre areal af etape 1 til etape 4. Ændringen vurderes derfor ikke at ændre på boligantallet i de to etaper.

 

De nye rammer kommer til at se ud som herunder

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 44 (og Lokalplan 654) omfatter rammeområder til boligformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk er beliggende 5 km fra området.
Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller natur-typer, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.
Der er ingen Natura 2000-område inden for/i nærheden af planområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Der er ingen Ramsar-områder i nærheden.

Bilag IV-arter

I vandhullet i Randers Nørreskov mod øst og i 4 andre vand-huller nord og vest for området er der fundet bestande af bilag IV-arten spidssnudet frø. De to vandhuller vest for er af ringe kvalitet, og der er risiko for at arten forsvinder herfra.
Spidssnudet frø yngler i vandhuller og er udenfor yngletiden afhængig af at der er fugtige naturområder nær vandhullet (moser, enge og græsmarker).
Det planlagte vurderes ikke at ødelægge eller beskadige yngle- og rasteområder for spidssnudet frø.
Det vurderes at området ikke huser andre bilag IV-arter hvis yngle og rastområder vil kunne påvirkes af projektet.
Det vurderes desuden, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitat-direktivets bilag IV ikke vil blive påvirket.

Ændringer med dette tillæg

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen mellem ramme 1.06.B.22 og 1.06.B.25 (etape 1 og 4) så hele diget indgår i 1. etape. Der er udelukkende tale om en mindre tilpasning af de to rammers interne opdeling. Rækkefølgebestemmelsen ændres ikke, og gælder derfor fortsat for rammerne.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
 

Afgørelsen er truffet på baggrund af følgende:

 

  • I planområdet forefindes ingen beskyttet natur eller særligt udpegede landskaber.
  • Planlægningen sikrer etablering af støjafskærmende foranstaltninger for at overholde Miljøstyrelsens grænseværdi for trafikstøj.
  • Planlægningen muliggør ikke arealanvendelse der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

 
Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk