Kommuneplantillæg / 41 - Tillæg 41 til kommuneplan - Boligområde syd for Vestergade

Tillæg 41 til Kommuneplan 2017 - Boligområde syd for Vestergade

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 41 til Kommuneplan 2017 - Boligområde syd for Vestergade
Plannummer 41
Dato for offentliggørelse af forslag 24. juni 2019
Høring start 24. juni 2019
Høring slut 5. august 2019
Dato for vedtagelse 12. september 2019
Dato for ikrafttræden 18. september 2019

Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker at give mulighed for et konkret projekt for nye boliger syd for Vestergade i Asferg.
Ændringen af kommuneplanen er mindre omfattende, idet den indebærer en mindre udvidelse af boligrammen mod syd. Udvidelsen af boligrammen muliggør, at der kan etableres et fælles opholdsareal, der er med til at binde det nye boligområde sammen med det eksisterende boligområde på Æblehaven.
For at bringe anvendelsen i overensstemmelse med lokalplan 657, der er udarbejdet sideløbende med dette tillæg, overføres en mindre del af centerområdet til boligrammen.

Da der er tale om en mindre ændring uden principiel karakter, er tillægget ikke omfattet af kravet om fordebat.

Redegørelse

Tillægget omfatter et område syd for Vestergade i Asferg.

Med kommuneplantillægget udvides den eksisterende boligramme 4.04.B.1(T6) med ca. 2000 m2 mod syd. Udvidelsen gør det muligt at etablere et fælles opholdsareal der kan binde det nye boligområde sammen med det eksisterende boligområde ved Æblehaven.
Derudover overføres ca. 500 m2 fra ramme 4.04.C.2(T6) til den nye boligramme 4.04.B.1(T6,T41) idet det planlægges til boligformål i lokalplan 657.

Boligrammen udvides dermed med ca. 2500 m2.

Tillæggets forhold til kommuneplanens retningslinjer

Detailhandelsstruktur 
Ds. 1 "Den overordnede detailhandelsstruktur i Randers Kommune fremgår af kort."
Ds. 2 "Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de enkelte områder og maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker fremgår af tabeller i retningslinjerne for de enkelte detailhandelsområde."

Tillægget medfører en overførsel af ca. 500 m2 fra centerformål til boligformål. Rammen der er en del af retningslinjerne for detailhandelsstruktur i Asferg mindskes derved med 500 m2 med dette tillæg.
Der er tale om en mindre ændring og der ændres derfor ikke på det samlede bruttoetageareal til butiksformål i lokalcentret. Afgrænsningen af retningslinjen for detailhandelsstrukturen ændres på kort, så den svarer til centerrammen.

Fredninger og beskyttelser - kirkeindsigtsområde 
På området, hvor centerområde overføres til boligrammen gælder retningslinje for kirkeindsigtsområde. Retningslinjen er som følgende:
Fb. 1 "I kirkeindsigtsområderne (se kort) skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land respekteres. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens næromgivelser."

Området er delvist beliggende indenfor kirkebyggelinjen og udpeget til kirkeindsigtsområde i Kommuneplan 2017. Det betyder, at der ikke bør og kan bygges over 8,5 m indenfor kirkebyggelinjen. Med tillægget sker en mindre udvidelse af boligrammen. Der ændres ikke på den maksimale bygningshøjde der er fastsat i gældende ramme. (8,5 meter)

Særlige værdifulde landbrugsområder
På området, hvor boligrammen udvides mod syd, gælder retningslinjerne for særligt værdifuldt landbrugsområde i Randers Kommuneplan 2017. Retningslinje for værdifulde landbrugsjorde er som følgende:
La. 2 "Der er udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, der så vidt muligt skal forblive i jordbrugsdrift".

Udvidelsen ud i det værdifulde landbrugsjord er en mindre udvidelse på 0,2 ha, og de særlige landbrugsjorde vurderes ikke at blive påvirket væsentligt. Afgrænsningen af de særligt værdifulde landbrugsområder ændres på kort, så der ikke er overlap med den fremtidige boligramme.

Særlige drikkevandsinteresser
Hele Asferg ligger indenfor Område med særlig drikkevandsinteresser og Nitratfølsomme indsatsområder. Der er dog ingen restriktioner i forhold til at udlægge nye boligområder i disse udpegninger.

Kulturmiljøer
De rammer der ændres er omfattet af retningslinje for kulturmiljøer. De steder rammernes geometri ændres er ikke omfattet af udpegningen. Kommuneplantillægget er derfor ikke i strid med retningslinjerne. Der vil ved lokalplanlægning skulle tages stilling til beskyttelse af de kulturhistoriske værdier. 

Bevaringsværdige bygninger
De fire længer som danner gården på Vestergade 1 er udpeget som bevaringsværdige bygninger med en værdi 4 i kommuneplanen. Kommuneplantillægget ændrer ikke direkte på anvendelse af gården, men ved en lokalplanlægning vil der skulle tages stilling til ejendommens anvendelse eller nedrivning.

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 41 (og Lokalplan 657) omfatter rammeområder til henholdsvis boligformål og centerformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det forventes, at der er eller kan være bilag IV-arter i området i form af flagermus. Disse vil kunne holde til på gården eller i de store træer ud mod Vestergade. Hvis der findes flagermus i området, kan det give nogle udfordringer i forhold til nedrivning af gård og/eller træer i området. Tillæg 41 ændrer ikke direkte på anvendelse af gården eller fældning af træerne, men ved en lokalplanlægning vil der skulle tages stilling til ejendommens anvendelse eller nedrivning samt nedrivning af træerne. Derfor vil det i denne proces være nødvendigt at se nærmere på tilstedeværelsen af flagermus.

Ændringer med dette tillæg

Ændring af rammer:

Ramme 4.04.B.1(T6)
Udvides med ca. 2000 m2 mod syd. Samtidig overføres et areal på ca. 500 m2 af ramme 4.04.C.2(T6) til den nye ramme 4.04.B.1(T6,T41).
Der er udelukkende tale om en geografisk udvidelse af rammen. Ændringen ses på illustrationen herunder. Der ændres ikke på rammens bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, etageantal og fremtidig zonestatus.

Ramme 4.04.C.2(T6)
Der overføres et areal på ca. 500 m2 af ramme 4.04.C.2(T6) til den nye ramme 4.04.B.1(T41). Der er udelukkende tale om en mindre geografisk ændring. Ændringen ses på illustrationen herunder. Den ændrede ramme navngives 4.04.C.2(T6,T41)
Der ændres ikke på rammens bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent, fremtidig zonestatus eller bruttoetageareal til butiksformål i lokalcentret.

Eksisterende rammer

Ændringer med dette tillæg


Nye rammer

 

Ændring af retningslinjer:

Detailhandelsstruktur:
Det areal der overføres fra centerformål til boligformål medfører en geografisk ændring af retningslinje for detailhandelsstruktur. Afgrænsningen af detailhandelsstrukturen ændres med dette tillæg så det ikke dækker arealet der overføres til boligrammen.
Ændringen omfatter det markerede areal som vist herunder.

Særlige værdifulde landbrugsområder:
Afgrænsningen af de særligt værdifulde landbrugsområder ændres, så de ikke dækker udvidelsen af boligrammen. Ændringen omfatter det markerede areal som vist herunder.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Ny bebyggelse ikke forventes at tilføre en væsentlig trafikal stigning i området
  • Områdets vejadgange er placeret for at sikre trafiksikkerheden
  • Planlægningen ikke muliggør arealanvendelse der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
  • Der i lokalplanområdet ikke forefindes beskyttet natur eller særligt udpegede landskaber
  • Der i lokalplanen er redegjort for nedrivning af bygninger og fældning træer i forhold til flagermusens potentielle leve- og rasteområder. Dermed er det sikret, at rydning af træer og bygninger ikke vil være væsentlig i forhold til eventuelle flagermus.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk