Kommuneplantillæg / 40 - Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Bolig- og Erhvervsområde ved Skovboulevarden, Stevnstrup

Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup
Plannummer 40
Dato for offentliggørelse af forslag 27. august 2019
Høring start 27. august 2019
Høring slut 24. september 2019
Dato for vedtagelse 24. oktober 2019
Dato for ikrafttræden 1. november 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Tillæg 40 omfatter et område ved Skovboulevarden i Stevnstrup, som i dag anvendes til rækkehuse og erhvervsområde. En del af området har mulighed for at blive anvendt til centerområde, dette er dog ikke udnyttet. 

Baggrunden for Tillæg 40 til Kommuneplan 2017, er et ønske om at kunne anvende en del af området til boliger, frem for til butikscenter, som er muligheden i dag. Det er på nuværende tidspunkt vurderet at der ikke er et behov for et centerområde i Stevnstrup, derfor ændres anvendelsen. 

Sideløbende med dette tillæg er der udarbejdet en lokalplan for området, der gør det muligt at opføre 20 nye tæt-lav boliger.

Ændringerne består af en aflysning af et rammeområde, samt en geografisk ændring af et andet. 

 

Redegørelse

Der er sideløbende med Tillæg 40, udarbejdet Lokalplan 693 - Bolig- og erhvervsområde ved Skovboulevarden, Stevnstrup. 

Området er i Kommuneplanen 2017 omfattet af rammeområderne 3.02.BE.1 til blandet bolig og erhverv, samt 3.02.C.2(T6) til centerformål. 

Tillæg 40 til Kommuneplan 2017, består af en aflysning og en geografisk ændring. Rammeområde 3.02.C.2(T6) aflyses. Rammeområde 3.02.BE.1 udvides, så den omfatter hele området. Rammebestemmelserne for 3.02.BE.1 forbliver de samme. 

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget.

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 40 (og Lokalplan 693) omfatter et rammeområde til blandet bolig og erhverv. Det er ikke muligt, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder, da området kan være i fare for forurening af grundvand og BNBO (boringsnære beskyttelsesområde). Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der er en afstand på ca. 4,6 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær lokaliteten og ved søgning i databasen fugleognatur er der ikke fundet nogle. Det ansøgte vurderes ikke at have en sådan karakter, at det kan påvirke eventuelle bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

 

 

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 3.02.C.2(T6) - Lokalcentre i Stevnstrup - Stevnstrup: 

Hele rammeområdet aflyses. 

Rammeområde 3.02.BE.1 - Bolig/erhverv ved Stationspladsen: 

Afgrænsningen flyttes og udvides med arealet fra rammeområde 3.02.C.2(T6). 
Rammeområdet kaldes herefter 3.02.BE.1(T40). 

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanen og kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslagene har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

 

Det er vurderet i screeningen, at planforslagene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

 

    • Ejendommen er kortlagt som forurenet V2. Der vil ske en oprensnings af arealet inden det anvendes til boligformål. 
    • Støjniveau fra vej og erhverv håndteres og overholdes.

 

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

 

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk