Kommuneplantillæg / 39 - Tillæg 39 til komuneplan - aflysning af ramme 2.00.T.3

Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 - Aflysning af ramme til kraftvarmeværk

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 - Aflysning af ramme til kraftvarmeværk
Plannummer 39
Dato for offentliggørelse af forslag 1. juli 2019
Høring start 1. juli 2019
Høring slut 29. juli 2019
Dato for vedtagelse 22. august 2019
Dato for ikrafttræden 5. september 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Med Tillæg 39 aflyses den eksisterende ramme til tekniske formål, 2.00.T.3, gældende for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk.

Byrådet godkendte i januar 2018 et projekt om nedlæggelse af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. Med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven for en lukning af varmeværket, er der ikke længere grundlag for at have en kollektiv varmeforsyning i området - herunder de fysiske rammer for varmeværket. Det vurderes derfor, at der ikke længere er behov for at opretholde rammen til tekniske formål.

Byrådet ønsker at give mulighed for en anden anvendelse af den bygning, der bliver overflødig ved varmeværkets ophør.

Redegørelse

Området ligger i landzone og anvendes i dag til teknisk anlæg, i form af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. Området er rammebelagt til tekniske formål.

Fremtidig anvendelse af området reguleres efter bestemmelserne i planloven om landzone.

Kysnærhedszonen

Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Der er en afstand til kysten på ca. 1,5 km, og bygningen må ikke om- eller tilbygges væsentligt jf. landzonebestemmelserne. Ændret anvendelse vurderes derfor ikke at påvirke kystlandskabet.

Drikkevandsinteresser

Området ligger i indvindingsopland til Uggelhuse Vandværks drikkevandsboringer.

Af hensyn til drikkevandsinteresserne er der meget begrænsede muligheder for etablering af industri og virksomheder med oplag, fremstilling eller anvendelse af stoffer, der kan forurene grundvandet. Virksomheder skal indrettes sådan, at der ikke kan ske spild på jorden eller nedsivning.

Som udgangspunkt må der ikke ske nedsivning af vej- og pladsvand fra virksomheder i indvindingsopland til vandværksboringer. Der må ske nedsivning af tagvand i området.

Aflysning af rammen vurderes ikke at påvirke drikkevandsinteresserne, der fremadrettet indgår i sagsbehandling efter landzonebestemmelserne.

Natura 2000-områder

Der er ca. 1,5 km til nærmeste Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Ændringen vurderes hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller nedlægges.

Der er ikke kortlagt bilag IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at de kan forekomme indenfor det eksisterende rammeområde.

Udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 39 omfatter aflysning af et rammeområde til tekniske anlæg. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Ændringer med dette tillæg

Den eksisterende ramme 2.00.T.3 aflyses.

Området ligger i landzone og forbliver i landzone.

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at dette tillæg alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

    • tillægget ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet
    • ændringerne griber ikke ind i særlige naturinteresser eller bevaringer
    • ændringerne vurderes ikke at medføre væsentlig mere støj og trafik.

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk