Kommuneplantillæg / 36 - Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej

Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej
Plannummer 36
Dato for offentliggørelse af forslag 19. marts 2019
Høring start 19. marts 2019
Høring slut 16. april 2019
Dato for vedtagelse 20. juni 2019
Dato for ikrafttræden 26. juni 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Tillægget omfatter et område ved Frejasvej og Gl. Hobrovej. Området er et tidligere industriområde, og har senest været anvendt til produktionshøjskole. Den eksisterende erhvervsbygning på grunden, er 1 etage og har en bebyggelsesprocent på 31.
Området fremstår idag som et befæstet areal med lav randbeplantning langs Frejasvej og Hobrovej samt med enkelte, fritstående træer. Langs Gl. Hobrovej er der på grunden etableret parkeringspladser. 

Baggrunden for Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 er et ønske om at kunne opføre etageboliger i området i form af punkthuse op til 5 etager med en maksimal højde på op til 17 meter. Området er i dag udlagt til etageboligbebyggelse i op til 3,5 etager og 14,5 meter i kommuneplanens rammedel, og det er derfor nødvendigt at ændre kommuneplanens bygningsregulerende bestemmelser for at muliggøre projektet.

Tillæg 36 er udarbejdet sideløbende med Lokalplan 676 for punkthuse på Gl. Hobrovej. Kommuneplantillægget omfatter en ændring i etageantal, bygningshøjde og bebyggelsesprocenten i den nordlige del af området.

 

Redegørelse

Området er i Kommuneplan 2017 i dag omfattet af ramme 1.02.B.46, der er udlagt til etageboligbebyggelse.

Den eksisterende ramme 1.02.B.46 indskrænkes geografisk til boligerne mod syd på Gl. Hobrovej 31, 33 og 35. Rammens bestemmelser afspejler de eksisterende forhold i området og ændres derfor ikke.

I den nordlige del af området udlægges en ny ramme, 1.02.B.71, som giver mulighed for etablering af etageboligbebyggelse i op til 5 etager og en bygningshøjde på op til 17 meter. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 85 for rammeområdet som helhed.

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer for udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 36 (og Lokalplan 675) omfatter et rammeområde til boligformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder

Der er ingen Natura 2000-områder inden for eller i nærheden af planområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Der er en afstand på mere end 6 km til de nærmeste Natura 2000-områder hhv. nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk og nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter

Flagermus
Hvis der ved gennemgang af bygningerne på området findes tegn på ynglende flagermus, skal der tages hånd om flagermusene inden nedrivning. I dette tilfælde skal flagermusene udsluses på den rigtige måde afhængig af hvilken art, der findes. Vildtkonsulenten hos Naturstyrelsen Kronjylland kan som regel vejlede og måske hjælpe med en evt. udslusning. Nedrivning af bygningen må ikke finde sted før en evt. udslusning er afsluttet. 

 

 

 

Ændringer med dette tillæg

Ramme 1.02.B.46 - Frejasvej ændres som følger:

Afgrænsningen justeres som vist på kort. Efter den geografiske ændring af rammen grænser den ikke længere op til Frejasvej. Rammen kaldes derfor nu for 1.02.B.46(T36) - Boliger ved Gl. Hobrovej.

Ny ramme 1.02.B.71(T36) til boligområde ændres som følger:

Den nye ramme afgrænses som vist på kort og kaldes for 1.02.B.71(T36) - Frejasvej/Gl. Hobrovej.

Rammen bevarer bestemmelserne fra den oprindelige ramme 1.02.B.46 med følgende undtagelser:

Maksimalt etageantal hæves fra 3,5 til 5 etager.

Maksimal bygningshøjde hæves fra 14,5 til 17 meter.

Bebyggelsesprocenten hæves fra 50 % til 85 %. Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed.

 

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at dette tillæg alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

Rammer

Planen med bestemmelser sikrer, at bebyggelsesstrukturen er tilpasset områdets eksisterende nabobebyggelse.

Der er udarbejdet en støjrapport der konkluderer, at man med den foreslåede bebyggelsesplan, vil kunne overholde de vejledende vilkår til trafikstøj.

 

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

 

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

 

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk