Kommuneplantillæg / 35 - Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby

Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby
Plannummer 35
Dato for offentliggørelse af forslag 3. juni 2019
Høring start 26. marts 2019
Høring slut 23. april 2019
Dato for vedtagelse 23. maj 2019
Dato for ikrafttræden 3. juni 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område i Mejlby ved Rugvænget.  

Baggrunden for tillæg 35 til kommuneplan 2017 er et ønske om at udvide anvendelsesbestemmelserne for rammeområde  5.05.O.1, så rammeområdet kan anvendes til boligformål. Afgrænsningen ændres på rammeområde 5.05.B.3 og 5.05.O.1, så begge rammer bliver erstattet af 5.05.B.3(T35). 

Der er tale om en mindre ændring i anvendelsen, som betyder at der nu også kan være boliger, foruden offentlige formål, indenfor rammen.

 

Redegørelse

Området er i kommuneplanen 2017 omfattet af rammeområdet 5.05.B.3 som er udlagt til boligområde og 5.05.O.1 der er udlagt til offentlige formål.

Ændringen består i praksis af en geografisk justering, så rammeområde 5.05.B.3 udvides til at omfatte 5.05.O.1 hvorved rammen omdannes til 5.05.B.3(T35).   

Området vil herefter være omfattet af ramme 5.O5.B.3(T35) der fastlægger anvendelsen til boligområde, såsom boligbebyggelse og fælles anlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

 

 

 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der er en afstand på ca. 8 kilometer til nærmeste Natura 2000-område.

Natura 2000-området består af:

  • Habitatområde nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord) og
  • Fuglebeskyttelsesområde nr. 15 (Randers og Mariager Fjorde, Ålborg Bugt, sydlig del) og
  • Ramsarområde nr. 15 Dele af Randers og Mariager Fjorde med tilgrænsende havområde).

Både ud fra afstanden og karakteren af kommuneplantillægget vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Der er tale om at udvide anvendelsen af et mindre område. Det vil ingen indvirkning have på bilag IV arters raste- og levesteder.

Særlige drikkevandsinteresser

Hele kommuneplantillægget ligger i indvindingsopland til Bunkedal Kildeplads og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

På grund af drikkevandsinteresserne i området skal der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med håndtering af overfladevand. Vejvand samt vand fra p-pladser og industripladser må ikke kunne nedsive til grundvandet. Regnvandsbassiner skal etableres med fast/impermeable bund.

Arkæologiske interesser

Der er ikke registreret fortidsminder, men der er tale om et område rigt på fortidsminder.

Den nære beliggenhed til kendte fortidsminder og topografien indikerer, at der kan være spor efter hidtil uregistrerede fortidsminder i det aktuelle område. De eventuelle fortidsminder er beskyttet af Museumsloven § 27. 

Museum Østjylland anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af det berørte areal inden et eventuelt anlægsarbejde påbegyndes. Dermed kan det konstateres, om der er fortidsminder, og omfanget kan blive afdækket med henblik på en egentlig undersøgelse. Dette for at anlægsarbejdet ikke skal forsinket unødigt af en arkæologisk undersøgelse. 

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland. 

 

 

 

 

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 5.05.B.3 til bolig boligformål ændres som følgende:

Afgrænsningen udvides til at omfatte 5.05.O.1.

Rammen kaldes herefter for 5.05.B.3(T35).

 

Rammeområde 5.05.O.1 til offentlige formål ændres som følgende:

Overføres til 5.05.B.3(T35).

Rammen kaldes herefter for 5.05.B.3(T35).

 

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Tillægget vil medfører mindre ændringer i forhold til gældende planlægning, da tillægget muliggør ændring i anvendelsen fra offentlige formål til boligområde.
  • Der vil ikke ske ændringer i trafikken i området.
  • Der er ikke særlige naturinteresser.

Planen giver mulighed for at benytte området til boligformål.
I planen forefindes ingen beskyttet natur og særligt udpegede landskaber.
Da der er tale om en mindre justering af anvendelsen, medfører planen ikke en væsentlig forøgelse af trafikken i området.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk