Kommuneplantillæg / 32 - Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum

Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum
Plannummer 32
Dato for offentliggørelse af forslag 6. marts 2019
Høring start 6. marts 2019
Høring slut 1. maj 2019
Dato for vedtagelse 17. juni 2019
Dato for ikrafttræden 24. juni 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Med Tillæg 32 udlægges et nyt rammeområde til tekniske formål - solenergianlæg. Arealet anvendes i dag som landbrugsjord.

Tillæg 32 udarbejdes på baggrund af et ønske om at øge produktionen af vedvarende energi ved at give mulighed for etablering af et solvarmeanlæg ved Værum. Planlægningen tager udgangspunkt i et konkret projektforslag efter varmeforsyningsloven, fremsendt af Værum-Ørum Kraftvarmeværk.

Området dækker et mindre område på lokalt plan med et samlet areal på ca. 4,6 ha.

Der er gennemført en 4 ugers fordebat. Der er indkommet 3 høringssvar, som bl.a. har medført input vedrørende: Ønske om anden placering, grundvandsinteresser, natur. Bemærkningerne har ikke givet anledning til specifikke ændringer i planlægningen.

Redegørelse

Området ligger i landzone og anvendes i dag som opdyrket landbrugsjord. Området er ikke rammebelagt.

Det nye rammeområde 3.00.T.6(T32) udlægges til tekniske formål - solvarmeanlæg med tilhørende bygninger, akkumuleringstank, beplantningsbælte m.m.

Byrådet ønsker at området anvendes til solvarmeanlæg, som det fremgår af forslag til lokalplan 684, der er politisk behandlet sammen med dette kommuneplantillæg.

 

Natura 2000-områder

Der er en afstand på ca. 470 m til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Der er ikke kortlagt bilag-IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område.

I Randers Kommune er der kendte forekomster af følgende bilag IV-arter/grupper:

  • Arter af flagermus
  • Odder
  • Grøn kølleguldsmed
  • Markfirben
  • Stor vandsalamander
  • Løgfrø
  • Spidssnudet frø
  • Strandtudse

Det ansøgte ligger i en afstand på ca. 9 m til et mindre vandhul hvor der i Kommunes overvågning i 2010 blev fundet Stor vandsalamander. Med baggrund i afstanden til vandhullet og projektets karakter vurderes det ansøgte ikke at påvirke artens yngle- og rasteområder negativt.

Det er kommunes vurdering at projektet ikke vil påvirke de andre bilag IV-arter, der er kendt for Randers Kommune. Det begrundes i projektets karakter der efter anlæg vil give mindre forstyrrelser end den eksisterende landbrugsdrift.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Områder der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal så vidt muligt forblive i jordbrugsdrift.

Arealet skal anvendes til et vedvarende energianlæg og medvirke til produktion af brændselsfri fjernvarme. Anlægget er dermed med til at fortrænge afbrænding af såvel fossilt som biomassebaseret brændsel.

Den valgte placering er bestemt af værkets eksisterende ledningslet, og den deraf følgende mest fordelagtige placering. Der findes i nærheden af området et andet teknisk anlæg i form af vindmøller.

Der er tale om en type af anlæg, der giver mulighed for at tilbageføre arealet til landbrugsformål, når anlægget ikke længere er i drift.

Potentielt naturområde

I en mindre del af planområdet er udpeget som et potentielt naturområde. Potentiel natur er arealer, som på nuværende tidspunkt ikke er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, men som ligger på lavbundsarealer eller stejle skråninger, som med tiden vil kunne blive til beskyttet natur, såfremt dyrkningen ophører.

Det pågældende område har, efter kommunens vurdering, ikke i sig selv et stort potentiale som naturområde. Dette skyldes bl.a. arealets størrelse og placering. Hammelvej bryder den naturlig sammenhæng med de øvrige udpegede potentielle naturarealer, beliggende på arealer ved Værum by, og den del der ligger isoleret på sydsiden er kun 1.200 m2 stor.

Arealet anvendes i dag som opdyrket landbrugsjord. Med planen tages hele området ud af drift og en stor del udlægges med græs (under og omkring solpanelerne), der forventes vedligeholdt ved afgræsning med får.

Det er kommunens samlede vurdering, at planlægningen på arealet ikke medfører forringelser af naturområder, og at planlægningen ikke er i strid med retningslinjerne i kommuneplanen. En stor del af planområdet omlægges fra intensivt til ekstensivt landbrug. Der kan opnås forbedrede levevilkår for dyre og planteliv i planområdet.

Ændringer med dette tillæg

Der udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, 3.00.T.6(T32). Rammens bestemmelser fremgår senere i tillægget.

Området er i dag et opdyrket landbrugsareal. Fremadrettet vil der med den nye ramme for tekniske anlæg kunne placeres solpaneler og tilhørende bygninger på arealet.

 

Miljøvurdering

Miljøvurderingslovens (LBKG 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) § 8, stk. 1, nr. 1 fastsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, der udarbejdes indenfor bl.a. energi, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2. Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand er omfattet af bilag 2, pkt 3a.

Dog gælder det, jf. lovens § 8 stk 2, at i det omfang en plan eller et program kun fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der gennemføres en screening med henblik på at vurdere, om planen eller programmet samt ændringer heri kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, skal der gennemføres en miljøvurdering.

Randers Kommune vurderer, at der er tale om en planlægning, der fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan. Der er derfor foretaget en screening af planforslagene i henhold til § 8, stk. 2 i miljøvurderingsloven.

I screeningen er det vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

På baggrund af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, da det vurderes, at planerne ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Planforslagene muliggør etablering af et solvarmeanlæg med tilhørende bygninger - herunder en ændret arealanvendelse i landzone.

Der planlægges i et område, hvor der i forvejen findes tekniske anlæg, herunder vindmøller og en trafikeret hovedvej. Planforslagene vurderes ikke at medføre væsentlig mere støj eller trafik.

Planforslagene griber ikke ind i særlige naturinteresser og bevaringer. Der stilles krav om etablering af afskærmende beplantning og ikke-reflekterende overflader. Anlægget etableres med alarmer m.v., der sikrer overvågning og minimerer en eventuel risiko for negativ miljøpåvirkning.

Randers Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger efter offentliggørelsen.

 

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk