Kommuneplantillæg / 30 - Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby

Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby
Plannummer 30
Dato for offentliggørelse af forslag 1. april 2019
Høring start 1. april 2019
Høring slut 29. april 2019
Dato for vedtagelse 23. maj 2019
Dato for ikrafttræden 27. maj 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et mindre område nordøst for Tjærby.

Baggrunden for Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 er et ønske om at give grundejer mulighed for at opføre boligbebyggelse ca. 30 m uden for den eksisterende landsbyafgrænsning.

Redegørelse

Tjærby er omfattet af rammeområde 5.20.BE.1, hvor anvendelsen er fastsat til bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

Det areal, som ønskes inddraget under landsbyafgræsningen og medtaget i rammeområde 5.20.BE.1, er omfattet af rammeområde 1.08.L.6, hvor anvendelsen er fastsat til naturområde. Området forudsættes taget ud af omdrift. De arealer, der er naturligt egnede til det, kan dog anvendes til ekstensiv landbrugsmæssig drift f.eks. som græsningsareal.

Arealet er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017:

 • Gs. 2: Grøn struktur
 • Lg. 1: Område med særlig landskabelig interesse
 • Ky. 1: Kystnærhedszone
 • Tu. 2: Naturpark Randers Fjord
 • Gr. 1: Grundvandsinteresser

Syd for arealet er halvdelen af landsbyen, og den omgivende del af kystlandskabet, udpeget til kulturmiljø.

Den grønne struktur skal bl.a. forhindre, at større byer vokser sammen med de mindre nabobyer. Tjærby og boligområderne i Dronningborg adskilles på det smalleste sted af et regnvandsbassin. Den nordligste del af landsbyen udgøres fortsat af landbrugsbyggeri. Udvidelsen af Tjærby mod nordøst vurderes derfor ikke at påvirke oplevelsen af Tjærby som en fritliggende landsby og vurderes heller ikke at få betydning for mulighederne for, at den grønne struktur kan opretholdes.

Arealet er ligeledes omfattet af kommuneplanens udpegning "Områder af særlig landskabelig interesse". Arealet er i den landskabsanalyse, der ligger til grund for udpegningen i kommuneplanen, kategoriseret som landskab af størst værdi. I det nordøstlige hjørne af landsbyen i forlængelse af Smedelinien vil ny bebyggelse ligge i forlængelse af den eksisterende bebyggelse og ligge helt eller delvist skjult set fra Tjærbyvej og det åbne land.

Da udvidelsen af Tjærby ligger i kystnærhedszone, stiller planloven krav om en særlig planlægningsmæssig begrundelse samt redegørelse for den visuelle påvirkning af kystlandskabet. I det nordøstlige hjørne af landsbyen i forlængelse af Smedelinien vil ny bebyggelse ligge i forlængelse af eksisterende bebyggelse og ligge delvist skjult.

Set mod sydøst ud over kystlandskabet. Tjærby og dens udvidelse ligger på skrånende terræn og er derfor ikke særligt fremtrædende i landskabet.

 

Set mod nordøst. Træerne i Tjærby medvirker til at landsbyen falder naturligt ind i kystlandskabet.

Af hensyn til kulturmiljøet syd for Tjærbyvej, fremhæver Tjærby landsbyregistrering 2011, at det er særligt vigtigt ikke at bebygge landsbyens kanter mod syd, øst og vest. Hensynet til landsbyens kanter handler i lige så høj grad om oplevelsen af kystlandskabet. Der er i landsbyregistreringen udpeget en byggemulighed på arealet for udvidelsen. I det nordøstlige hjørne af landsbyen i forlængelse af Smedelinien er det vurderingen i landsbyregistreringen, at ny bebyggelse vil ligge i forlængelse af den eksisterende bebyggelse og ligge delvist skjult set fra Tjærbyvej og det åbne land.

Langs den østlige afgrænsning af landsbyudvidelsen står et levende hegn, som er væsentligt at bevare, ligesom øvrig beplantning i landsbyens østlige og vestlige kant nord for Tjærbyvej. En ny bebyggelse vil ligge inden for det levende hegn. Det levende hegn vil dermed afgrænse landsbyen ud mod det åbne land med øst, og ny bebyggelse vil dermed ikke fremstå som en udvidelse af landsbyen. Beplantningen er væsentlig af hensyn til oplevelsen af landskabet i det hele taget og kystlandskabet. Der er derfor indsat bestemmelser om beplantning i rammen for Tjærby.

Bestemmelserne om beplantning er indsat med baggrund i anbefalinger i Tjærby landsbyregistrering 2011. De skal sikre, at bebyggelsen placeres diskret i kystlandskabet og at den eksisterende landsby ligeledes indpasser sig naturligt i kystlandskabet. Der er i landsbyregistreringen desuden udpeget værdifulde sigtelinjer, og de nye bestemmelser om beplantning tager også højde for sigtelinjer.

Landsbyudvidelsen ligger desuden i Naturpark Randers Fjord, men forventes ikke at påvirke naturparken.

Den mest østlige del af arealet for udvidelsen af landsbyen ligger på grænsen til Bunkedal Vandværks indvindingsopland. Arealet ligger hverken i 300 meters beskyttelsesområde, nitratfølsomt indvindingsopland til vandværksboringer eller område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Da der ikke er drikkevandsinteresser på arealet, skal der ikke tages særlige hensyn til grundvandsbeskyttelsen.

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget.

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 30 omfatter et rammeområde til blandet bolig og erhverv. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Der er en afstand på ca. 6 kilometer til nærmeste Natura 2000-område. Natura 2000-området består af: Habitatområde nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord) og Fuglebeskyttelsesområde nr. 15 (Randers og Mariager Fjorde, Ålborg Bugt, sydlig del) og Ramsarområde nr. 15 (Dele af Randers og Mariager Fjorde med tilgrænsende havområde). Både ud fra afstanden og karakteren af Tillæg 30 vurderes det hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 5.20.BE.1, der er udlagt til blandet bolig og erhverv, udvides med ca. 3.600 m2. Rammen kaldes herefter 5.20.BE.1(T30).

Der tilføjes følgende nye bestemmelser til rammen 5.20.BE.1:

Beplantningen i landsbyens østlige og vestlige kant nord for Tjærbyvej skal bevares, så landsbyen får en sammenhængende grøn afgræsning mod det åbne land.

Syd for Tjærbyvej må landsbyen ikke afgrænses af sammenhængende beplantning, som hindrer at gårdene kan ses i sammenhæng med fjordlandskabet.

Værdifulde sigtelinjer fra landsbyen til landskabet skal bevares.

De nye bestemmelser tilføjes af hensyn til oplevelsen af landskabet i det hele taget og kystlandskabet.

Det tilgrænsende rammeområde 1.08.L.6, der er udlagt til naturområde, bliver reduceret med det tilsvarende areal, og kaldes herefter for 1.08.L.6(T30).

Den geografiske afgrænsning af Grøn struktur i kommuneplanens hovedstruktur bliver også reduceret med det tilsvarende areal.

Den geografiske afgrænsning af Område med særlige landskabelige interesser ændres ikke.

 

Ændringer

Miljøvurdering

Planen kan ikke påvirke et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) og planen er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planen sætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, og er derfor screenet for, om den forventes at medføre væsentlig påvirkning på miljøet.

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at tillægget ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til den gældende situation, da:

  • den grønne struktur fortsat vil medvirke til at Tjærby bevares som en fritliggende landsby,
  • planen ikke påvirker oplevelsen af landskabet, kystlandskabet eller Naturpark Randers Fjord væsentligt,
  • planen ikke påvirker oplevelsen af kulturmiljøet væsentligt, og
  • der ikke er drikkevandsinteresser på det areal, der inddrages til landsby.

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk