Kommuneplantillæg / 29 - Tillæg 29 til Kommuneplan 2017 - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup

Tillæg 29 til Kommuneplan 2017 - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 29 til Kommuneplan 2017 - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup
Plannummer 29
Dato for offentliggørelse af forslag 6. december 2018
Høring start 6. december 2018
Høring slut 3. januar 2019
Dato for vedtagelse 28. marts 2019
Dato for ikrafttræden 2. april 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Landsbygaden. 

Baggrunden for tillæg 29 til kommuneplan 2017 er et ønske om at ændre afgrænsningen på rammeområde 3.02.B.4 og 3.02.BE.2, så hele matrikel 7a bliver omfattet af 3.02.BE.2. 

Ændringen er af mindre grad, da der udelukkende er tale om en mindre geografisk ændring.

Redegørelse

Sideløbende med dette tillæg er der udarbejdet en lokalplan for boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup.

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområderne 3.02.BE.2 der er udlagt til bolig og erhvervsformål og 3.02.B.4 der er udlagt til boligformål.

Ændringen består udelukkende af en geografisk justering, så rammeområde 3.02.BE.2 udvides til at omfatte hele matrikel 7a. 

Der er ingen ændringer i de gældende rammebestemmelser.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det ansøgte ligger ikke i et natur 2000-område. Der er en afstand på over 4 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. 

Der er bilag IV arter i området. I et vandhul 530m nord for området er der i 2008 fundet spidssnudet frø. Med baggrund i afstanden og projektets karakter vurderes det at det ansøgte ikke forventes at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt. Der er ca. 1 km til Nørreå og 1,5 km til Gudenå der er levested for Odder. Med baggrund i afstanden til de to åer og projektets karakter vurderes det at det ansøgte ikke forventes at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt. I Gudenåen lever desuden Grøn Kølleguldsmed som er rapporteret fra Stevnstup (7-6-2014, kilde fugleognatur.dk). Med baggrund i afstanden til Gudenå og projektets karakter vurderes det, at det ansøgte ikke forventes at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 3.02.BE.2 til bolig og erhvervsformål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 3.02.BE.2(T29)

 

Rammeområde 3.02.B.4 til boligformål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 3.02.B.4(T29)

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen af planforslaget, at det alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

    • Planen giver mulighed for en mindre udvidelse af området på maks. 7 nye boliggrunde. (Efter den offentlige høring er antal boliggrunde reduceret til 6.)
    • I lokalplanen forefindes ingen beskyttet natur og særligt udpegede landskaber.
    • Da der er tale om en mindre udstykningsplan medfører planen ikke en væsentlig forøgelse af trafikken i området.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk