Kommuneplantillæg / 28 - Tillæg 28 til Kommuneplan 2017 - Tradium, Vester Allé

Tillæg 28 til Kommuneplan 2017 - Tradium, Vester Allé

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 28 til Kommuneplan 2017 - Tradium, Vester Allé
Plannummer 28
Dato for offentliggørelse af forslag 19. december 2018
Høring start 19. december 2018
Høring slut 16. januar 2019
Dato for vedtagelse 7. marts 2019
Dato for ikrafttræden 15. marts 2019

Baggrund og formål

Randers Kommune har modtaget et forslag til et anlægsprojekt, i form af en parkeringsplads, der omfatter ejendommene Vester Allé 33B til 39. De nye parkeringspladser skal supplere det eksisterende parkeringsanlæg ved Tradium, campus midt, i Randers by.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2017. Plangrundlaget skal derfor justeres for at muliggøre den nye parkeringsplads.

Med det nye tillæg justeres kommuneplanens rammeafgrænsning og bestemmelserne for rammeområde 1.02.O.17 bringes i overensstemmelse med det politiske beslutningsgrundlag.

Redegørelse

Med justeringen af kommuneplanrammernes afgrænsning vil rammeområde 1.02.B.14 og 1.02.O.17 blive tilpasset den nye anvendelse til parkeringsanlæg.

Rammebestemmelserne i ramme 1.02.B.14 bevares uændret.

Rammebestemmelserne i ramme 1.02.O.17 ændres for at rette op på en fejl, der skete i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017:

I september 2016 vedtog byrådet Tillæg 24 til Kommuneplan 2013, som sammen med en ny lokalplan gjorde det muligt at opføre bygninger i op til 20 meters højde og op til 5 etager i rammeområde 1.02.O.17. Den maksimale bebyggelsesprocent i rammeområdet blev desuden hævet til 100, og det blev muligt at etablere aktiviteter op til miljøklasse 3. Ændringerne i rammens bestemmelser blev bl.a. lavet for at opdatere rammen til områdets eksisterende bebyggelsesstruktur og bebyggelsesprocent, samt at give mulighed for etablering af et nyt skolehjem.

 

Det nye rammeområde 1.02.O.17(T28) kommer til at indeholde de rammebestemmelser som byrådet vedtog med Tillæg 24 til Kommuneplan 2013 i september 2016. Det har vist sig, at rammebestemmelserne ved en fejl ikke er blevet indarbejdet i Kommuneplan 2017 - sandsynligvis fordi tillægget blev vedtaget sideløbende med at forslag til Kommuneplan 2017 var under vedtagelse.

 

Med Tillæg 28 bliver de bestemmelser, som byrådet vedtog i Tillæg 24 til Kommuneplan 2013 den 5. september 2016, indarbejdet i Kommuneplan 2017, som det oprindeligt var meningen. Herefter vil kommuneplanrammen afspejle den gældende lokalplan i området.

Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg 28 vil rammebestemmelserne for rammeområde 1.02.O.17 herpå blive korrigeret, sådan at det kommer til at fremgå af plangrundlaget:

at den maksimale bygningshøjde er 20 meter,

at det maksimale etageantal er 5 etager,

at den maksimale bebyggelsesprocent er 100,

at miljøklassen er 1-3, og

at ejendommene Vester Allé 33B-39 indgår i området til offentlige formål.

 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Nærmeste natura2000 område er nr.229 Bjerre Skov og Haslund Skov, som er beliggende ca. 6,3 km fra lokalplanområdet. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Det er kommunens vurdering at bilag IV arters yngle- eller rasteområder ikke vil påvirket negativt i forbindelse med lokalplanen. Flagermus kan dog overvintre i ældre bygninger som ikke er helt tætte. Skulle der mod forventning findes flagermus eller spor af flagermus i bygningen skal de udsluses på den korrekte måde. Man kan kontakte vildtforvalteren i Naturstyrelsen Kronjylland for vejledning.

Ændringer med dette tillæg

 

Rammeområde 1.02.B.14 til boligformål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 1.02.B.14(T28).

 

Rammeområde 1.02.O.17 til offentlige formål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 1.02.O.17(T28).

Følgende bestemmelser korrigeres og bringes i overensstemmelse med Tillæg 24 til Kommuneplan 2013 som byrådet vedtog 5. september 2016.

Bygningshøjde: Bebyggelse må ikke opføres højere end 20 meter.

Etageantal: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 5 etager.

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 100. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I screeningen er det derfor vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

• planen med bestemmelser sikrer, at anlæg er tilpasset områdets eksisterende nabobebyggelse,

• planen sikre områdets karakter, herunder at parkeringsanlægget kommer til at indgå som en helhed i området,

• realisering af planen vil medføre en forøgelse af trafikken i forhold til gældende planlægning, dog vil den øgede parkeringskapacitet i området bevirke at bilister søger parkering ved skolen frem for på vejene i kvarteret, og

• planlægningen ikke har nogen påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk