Kommuneplantillæg / 27 - Tillæg 27 til Kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritid- og Idrætsanlæg

Tillæg 27 til kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 27 til kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg
Plannummer 27
Dato for offentliggørelse af forslag 18. december 2018
Høring start 18. december 2018
Høring slut 15. januar 2019
Dato for vedtagelse 7. marts 2019
Dato for ikrafttræden 22. marts 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Stationsvej i Stevnstrup. Dette område udgør Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg samt Børnehuset Gudenådalen.

Der er udarbejdet en lokalplan for området, der gør det muligt at opføre et nyt klubhus.

Baggrunden for Tillæg 27 til kommuneplan 2017, er et ønske om at alt der er tilhørende idrætsanlægget, er indenfor samme rammeområde. Derfor ændres afgrænsningen på rammeområde 3.02.B.3 og 3.02.O.3, så et mindre område af matrikel 9an og matrikel 9bp overføres fra 3.02.B.3 til 3.02.O.3.

Ændringerne er af mindre grad, da der er tale om en mindre geografisk ændring.

Redegørelse

Der er sideløbende med Tillæg 27, udarbejdet en lokalplan for Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg samt Børnehuset Gudenådalen.

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområderne 3.02.B.3, der er udlagt til boligformål, og 3.02.O.3, der er udlagt til offentlige formål.

Tillæg 27 til kommuneplanen 2017, består af en geografisk ændring. Rammeområde 3.02.O.3 udvides, så den omfatter hele området for Lokalplan 681 - Stevnstrup Fritid- og Idrætsanlæg. Rammeområde 3.02.B.3 formindskes, men omfatter forsat et større boligområde i Stevnstrup. Rammebestemmelserne for begge rammeområder forbliver de samme.

Natura 2000-områder  

Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område, men med en afstand på ca. 4,5 kilometer til Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter

Odderen forekommer i Gudenåen ca. 900-1000 m øst for området. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Spidssnudet frø er udbredt i hele Randers Kommune, yngler i vandhuller og er udenfor yngletiden afhængig af, at der er fugtige naturområder nær vandhullet. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Grøn Kølleguldsmed forekommer i og langs Gudenåen og er også observeret ved Stevnstrup. Kombinationen af afstanden til Gudenåen og det ansøgtes karakter betyder, at det ansøgte ikke forventes at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Samlet vurdering
Samlet set vurderes planen dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

 

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 3.02.B.3 - Bøgebakken, Fuglebakken, ændres som følgende:

Afgrænsningen flyttes, og en mindre del overføres til et andet rammeområde.
Rammeområdet kaldes herefter 3.02.B.3(T27)

Rammeområde 3.02.O.3 - Sportsplads, Stationsvej, Stavnagervej, ændres som følgende:

Afgrænsningen flyttes, og en udvides med mindre del fra et andet rammeområde.
Rammeområdet kaldes herefter 3.02.O.3(T27)

Området, der overføres fra 3.02.B.3 til 3.02.O.3, ses på kort.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

 

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:  

    • Planens dimension og udformning har ikke væsentlig indvirkning på omgivelserne, andre projekter og andre aktiviteter.

    • Der findes i planområdet en mose, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Mosen ligger i områdets sydlige del, hvor der bliver inddraget 700 m2 til udvidelse af boldbane. Der er tidligere givet dispensation til projektet.

  

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk