Kommuneplantillæg / 26 - Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård

Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård

Status Forslag
Plannavn Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård
Plannummer 26
Dato for offentliggørelse af forslag 27. juni 2019
Høring start 27. juni 2019
Høring slut 5. september 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Hobrovej og Borup Allé i Helsted. Dette område udgør beliggenheden for Helstedgård, der i dag fremstår misvedligeholdt og forfalden. 

Der er sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdet en lokalplan for området, der gør det muligt at restaurere Helstedgård, så det kan anvendes til beboelse i form af 8 lejligheder. Derudover gives der mulighed for at opføre 10 tæt-lav boliger. 

Baggrunden for Tillæg 26 til Kommuneplanen 2017, er et ønske om at sikre at Helstedgård istandsættes og ibrugtages inden det tæt-lav boligbebyggelsen etableres. Tillægget indeholder derfor rammer der er omfattet af rækkefølgebestemmelse. 

Ændringerne består af geografisk ændring af et eksisterende rammeområde, samt vedtagelse af 2 nye rammer der er omfattet af rækkefølgebestemmelse. 

Redegørelse

Der er sideløbende med Tillæg 26, udarbejdet en lokalplan for etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård i Helsted, Randers NV. 

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområdet 1.06.B.2, der er udlagt til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse. 

Tillæg 26 til Kommuneplan 2017, består af en geografisk ændring af rammeområde 1.06.B.2, således rammeområdet ikke længere omfatter arealet for Helstedgård. Arealet skal istedet være omfattet af to nye rammeområder udlagt til boligområde i henholdsvis etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse. De to nye rammeområder vil være omfattet af rækkefølgebestemmelse, der sikrer, at Helstedgård istandsættes og ibrugtages inden tæt-lav boligbebyggelsen etableres.

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget. 

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 26 (og Lokalplan 680) omfatter rammeområder til boligformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder

Der er en afstand på mere end 5 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.
Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter

Odder
Helstedgård er beliggende ca. 125 m syd for Oksbæk (der løber ud i Svejstrup Bæk), der er et muligt levested for Odder. Med baggrund i afstanden og projektets karakter både i anlægsfase og herefter vurderes det at det ansøgte ikke forventes at påvirke den bilag IV beskyttede arts yngle- og rasteområde negativt.


Flagermus

Helstedgård er en gammel bygning der potentielt er et sted for overvintring af flagermus. På den baggrund er bygningen er undersøgt for flagermus (Julie Dahl Møller Counsult 2018). Undersøgelsen konkluder at; der er ikke fundet flagermus eller spor af flagermus i Helstedgård. Huset vurderes at være uegnet som egentlig overvintring, da flagermus ikke tolerere længere tid i minusgrader. 

På det grundlag vurderes det, at det er usandsynligt at bygningen fungerer som et yngle - og overvintringssted for flagermus.

Helstedgård ligger i et område med hovedsagelig bebyggelse og få ældre træer. Det nærmeste område med store træer er et mindre område ved Fiskergården. Havens træer er undersøgt for flagermus ved konsulent Julie Dahl Møller Counsult i 2018.

Konsulenten konkluderer at de fleste træer i Helstedsgårds have er for små til at indeholde hul-enheder som kan rumme flagermuskolonier. Der er dog enkelte store og gamle træer i Helstedgårds have (se kort), som ikke kan afvises at være potentielle for flagermus. Disse er undersøgt for flagermus, selv om tidspunktet ikke var optimalt.

Kommunen vurderer at der inden for rimelig afstand fra Helstedgård findes potentielle andre yngle- og rasteområder for flagermus (fx ved Fiskergården). Såfremt de angivne gamle træer fældes må det kun ske i perioden fra sidst i august til først i september. Herved har eventuelle flagermus mulighed for at flytte til andre træer, da det er uden for ynglesæsonen og uden for de fleste arters sæson for vinterhi.

Udpegede gamle træer i haven som kun må fældes i perioden sidst i august til først i september.

I tilfælde af der opdages flagermus i forbindelse med nedrivning eller i forbindelse med fældningen, skal de udsluses på den rigtige måde afhængig af, hvilken art der findes. Vildtkonsulenten kan som regel vejlede og måske hjælpe med en evt. udslusning. Vildtkonsulenten kan findes hos Naturstyrelsen Kronjylland på tlf.: 72 54 39 20.

Randers kommune vurderer på baggrund af de foretagne undersøgelser af lokaliteten for flagermus og øvrig screening af planforslagene ikke vil skade yngle- eller rasteområder for bilag IV arter, såfremt den angivne forskrift for fjernelse af træer følges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.06.B.2 - Helstedgårdsvej, ændres som følgende:

Afgrænsningen flyttes, så det ikke længere omfatter arealet for Helstedgård. 
Rammeområdet kaldes herefter 1.06.B.2(T26) og omfatter forsat åben-lav kvarteret ved Helstedgårdsvej.

Arealet for Helstedgård opdeles i to nye rammeområder:

Rammeområde 1.06.B.27(T26) - Helstedgård

Rammeområde 1.06.B.28(T26) - Tæt-lave boliger ved Helstedgård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanen og kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslagene har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

 

Det er vurderet i screeningen, at planforslagene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

 

    • Istandsættelsen af den eksisterende bygning og opførelse af nye rækkehuse ikke vurderes at få en indvirkning på trafikafviklingen i området, da lokalplanområdet medtager en del af Borup Alle, hvorved at der kan etableres en eventuel svingbane for at fortsætte en god trafikafvikling fra Hobrovej.
    • Lokalplanen sikrer, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum overholdes
    • Det udendørs støjniveau på udendørs opholdsarealer overholdes
    • Lokalplanen sikrer god håndtering af overfladevand på arealet

 

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

 

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk