Kommuneplantillæg / 25 - Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej

Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej
Plannummer 25
Dato for offentliggørelse af forslag 18. marts 2019
Høring start 18. marts 2019
Høring slut 15. april 2019
Dato for vedtagelse 23. maj 2019
Dato for ikrafttræden 4. juni 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Messingvej i Randers syd, som er udlagt til erhverv og butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der er enkelte boliger indenfor området.

Bagrunden for tillægget er et ønske om at understøtte omdannelsen af området fra erhvervsområde til mere publikumsorienteret erhverv, herunder restauranter. Området har de seneste år været under omdannelse og det nye plangrundlag muliggør omdannelsen, som primært finder sted langs Århusvej, men har afledte effekter ind i området.

Der har været afholdt fordebat omkring anvendelsen af området og placeringen af en ny tilkørsel til området fra Århusvej - udsprunget af den ændrede anvendelse samt en konkret ansøgning om omdannelse på hjørnet af Århusvej og Hammelvej.

Fordebatten har derfor været brugt til at fastlægge en placering af vejadgangen og præcisere anvendelsen.

Redegørelse

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområde 1.10.E.7 Erhverv ved Messingvej i Randers syd. Der ændres ikke på den geografiske afgrænsning af rammen, men udelukkende på anvendelsen og højden af bebyggelsen.

Udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 25 (og Lokalplan 679) omfatter et rammeområde til erhverv. Det forventes ikke, at dette rammeområde – eller dele heraf – vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Tillæg 25 vurderes derfor ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Der er en afstand på ca. 3.3 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.10.E.7 ændres som følgende:

Anvendelsen ændres fra:

Erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed.

Til:

Centererhverv: Kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder, restaurant, offentlige formål, parkering samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Den maksimale bebyggelseshøjde ændres fra 10 til 12 meter.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget og den medfølgende lokalplan i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslagene har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslagene, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at planforslagene alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

    • Der er ingen natur, kultur eller sundhedsmæssige påvirkninger af omgivelserne som følge af planforslagene.

    • Planforslagene regulerer eksisterende erhvervsområde og giver kun i begrænset omfang mulighed for ny anvendelse.

    • Der gives med lokalplanforslaget mulighed for en ny adgangsvej fra Århusvej til Messingvej, som kan medføre ændrede forhold på Århusvej og give trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Der skal derfor, i forbindelse med den endelige projektering, sættes trafiksikkerhedsmæssige høje krav til udformningen af de enkelte kryds.

Dermed udløser planerne ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget og lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

 

 

 

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk