Kommuneplantillæg / 24 - Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej

Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej
Plannummer 24
Dato for offentliggørelse af forslag 7. november 2018
Høring start 7. november 2018
Høring slut 5. december 2018
Dato for vedtagelse 4. marts 2019
Dato for ikrafttræden 12. marts 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker at give mulighed for at omdanne Bojesvej nr. 42-44 og 29 til  etageboligbebyggelse i 2-3 etager.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2017, for så vidt angår anvendelse, bebyggelsesprocent og etageantal. Der er derfor udarbejdet Tillæg 24 til Kommuneplan 2017.

Fordebat:
Der har været afholdt en 4 uger lang fordebat den 02.11.2016 til den 30.11.2016, hvor der har været indkaldt ideer og forslag til planlægningen.

Fordebatten stillede spørgsmålet, om der skal planlægges for etageboliger ved Bojesvej og indeholdte et ansøgt projekt bestående af punkthuse i 3-6 etager samt forvaltningens visualisering af tre alternative muligheder for placering af punkthusbebyggelse i området.

I løbet af fordebatten er der kommet 51 høringssvar.
Høringssvarene omhandler følgende emner:

 • Bebyggelse i Vorup Enge og bebyggelsens udseende og omfang:
  Herunder mange indlæg vedr. bebyggelsens højde i forhold til de bagvedliggende boligområder og naturen i Vorup Enge samt ønske om lavere bebyggelse.
 • Skyggegener, indkig og udsigt:
  Indlæg vedr. udsigten til Vorup Enge fra de bagvedliggende boligområder samt skygge- og indkigsgener.
  Indlæg vedr. at etagebyggeri er skæmmende for Gudenådalen, Vorup Enge og den Blå bro.
 • Alternative løsningsforslag:
  Herunder mange indlæg der foreslår, at ny bebyggelse ikke skal overstiger 2 etager. Forslag om placering af shelters og grønne områder samt lavere bebyggelse.
 • Trafik: Herunder mange indlæg vedr. den øget trafikmængde på Bojesvej, som projektet i form af 62 boligenheder tilfører.
  Indlæg vedr. øget trafikbelastning på det omkringliggende vejnet herunder Århusvej, Kærgade, Bøsbrovej, Tebbestrupvej og Høvejen.
 • Stier:
  Indlæg vedr. forslag til nyt stisystem, der sammenkobler Bojesvej og Åvej til stisystemet ved den Blå bro og stisystemet i Vorup enge.
 • Geologiske forhold:
  Indlæg vedr. risiko for sætningsskader på eksisterende boliger som følge af pilotering af ny bebyggelse.
  Indlæg vedr. højt grundvandsspejl, om at grundvandssænkning i anlægsfasen vil medføre risiko for skader på eksisterende bebyggelse og give sætninger på bane dæmningen.
  Indlæg påpeger dårlige dræningsforhold og problemer med kloaknettet, så regnvand ikke kan komme væk.
 • Støj: Indlæg vedr. bekymring ift. til bebyggelsens placering op ad jernbanen.

Der har særligt været fokus på sigtelinjer og tilpasning af højde og placering til den bagvedliggende bebyggelse. Der har desuden været fokus på at sikre, at projektet ikke fremstår som en lukket mur i forhold til den bagvedliggende bebyggelse. At projektet har variation i højder og facader, så bebyggelsen fremstår mindre massiv. At projektet har et materialevalg og arkitektonisk udtryk, der passer til den unikke beliggenhed ved Vorup Enge.

Planlægningen for området er blevet ændret i forhold til det ansøgte projekt fra fordebatten. Bebyggelsen har ændret sig fra at være punkthuse i op til 6 etager til en ny struktur bestående af etagebyggeri i 2-3 etager kombineret med tæt-lav bebyggelse med en bygningshøjde på maksimal 10 meter.  

 

Redegørelse

Planlægningen for boliger på Bojesvej forudsætter, at der vedtages et forslag til Tillæg til Kommuneplan 2017.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.04.B.24, der er udlagt til Boligområde i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune.

Planlægningen for etablering af boliger på Bojesvej er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, for så vidt angår anvendelse, bebyggelsesprocent og etageantal. Der er derfor udarbejdet Tillæg 24 til Kommuneplan 2017. 

Natura 2000-område
Der er ingen Natura 2000-områder inden for lokalplanområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt

Der er en afstand på ca. 4,8 kilometer til nærmeste Natura2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Tillæg 24  vil ikke medføre ændringer i kvaliteten af levesteder for planter og dyr.

Bilag IV-arter
Arealet er i umiddelbar nærhed af Gudenåen og § 3 arealer.

Gudenåen er et levested for odderen. Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Udførelsen af lokalplanen forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde væsentlig i negativ retning.

Grøn kølleguldsmed: Den voksne guldsmed opholder sig hovedsageligt tæt på Gudenåen, hvor den yngler, men den kan dog træffes langs med vådområder og vandløb langt fra hovedvandløbet. Larverne er flerårige og lever i vandløbsbunden nedgravet i sand eller grus. Udførelsen af lokalplanen forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde væsentlig i negativ retning.

Det vurderes, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket. For så vidt angår odderen og Grøn kølleguldsmed, som er registreret i området. Der er tale om at ændre et område, der på nuværende tidspunkt bliver brugt til vognmandsvirksomhed til et boligareal med etageejendomme. Udførelsen af lokalplanen forventes formodentlig ikke at have væsentlig negativ effekt på bilag IV arter.

Tillæg 24 til Kommuneplan 2017 er i overensstemmelse med landsplanlægningen.

Ændringer med dette Tillæg 24 til kommuneplan 2017
Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.04.B.24, der er udlagt til Boligområde i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune.

Planlægningen for etablering af boliger på Bojesvej er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, for så vidt angår anvendelse, bebyggelsesprocent og etageantal. Der er derfor udarbejdet Tillæg 24 til Kommuneplan 2017. 

Med Tillæg 24 til kommuneplan 2017 ændres:

 • Områdets anvendelse ændres fra åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse til etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse
 • Etageantallet ændres fra højst 2 til højst 3 etager
 • Bebyggelsesprocenten ændres fra højst 50 for den enkelte ejendom til højst 50 for området som helhed.

Der tilføjes en ny ramme 1.04.B.27 og ramme 1.04.B.24 indskrænkes geografisk og kaldes
efterfølgende 1.04.B.24(T24)

Rammebestemmelserne for ny ramme 1.04.B.27 fremgår af rammeoversigt "Nye rammer" på de efterfølgende sider. 

 

Ændringer med dette tillæg

Rammer, der udlægges med Tillæg 24, afgrænses således:

Tillæg 24 aflyser ramme 1.04.B.24:

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til § 8, stk. 2 i miljøvurderingsloven (lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj
2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en
væsentlig indvirkning på miljøet.

I miljøscreeningen vurderes det, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en
række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed,
landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.
Afgørelse vedr. miljøvurdering:
På baggrund af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres en
miljøvurdering af planforslaget, da det vurderes, at planen ikke danner grundlag for anlæg eller
følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet efter
miljøvurderingslovens § 10.

Begrundelse for afgørelse vedr. miljøvurdering:
Planlægningen for lokalplanområdet vurderes ikke til at være omfattet af krav om miljøvurdering, da:

 • Planen med bestemmelser sikrer, at bebyggelsesstrukturen er tilpasset områdets eksisterende nabobebyggelse,
 • Det vurderes, at den visuelle påvirkning af projektet ikke vil ændre væsentligt ved helhedsoplevelsen af kystlandskabet.
 • Det vurderes, at den visuelle påvirkning af projektet ikke vil ændre væsentligt ved helhedsoplevelsen af de landskabelige værdier.
 • Det vurderes, at trafikmængden kan afvikles på eksisterende vej.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes
ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en
væsentlig indvirkning på miljøet.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.
Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk