Kommuneplantillæg / 22 - Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 - Temarevision af detailhandel

Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 - Detailhandel Paderup

Status Forslag
Plannavn Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 - Detailhandel Paderup
Plannummer 22
Dato for offentliggørelse af forslag 11. oktober 2018
Høring start 11. oktober 2018
Høring slut 6. december 2018

Download PDF

Baggrund og formål

 

Som følge af den reviderede planlov og en række konkrete ønsker til nye butiksområder i Randers, blev der fra 29. november 2017 til 19. januar 2018 gennemført en fordebat om udvalgsvarehandel i Randers.

Fordebatten havde til formål at indkalde til ideer og forslag til den fremtidige udvikling af bymidten og aflastningsområdet i Paderup, herunder hvilket butiksliv, der i fremtiden kan udvikles langs de store indfaldsveje.

På baggrund af ovennævnte fordebat besluttede byrådet 19. marts 2018 at:

 • der ikke skulle planlægges for nye aflastningscentre,
 • kommuneplanen skulle ændres for aflastningscenter Paderup, så

a) rammen for detailhandel i aflastningscenter Paderup reduceres fra 93.000 m2 til 86.000 m2 (hvormed restrummeligheden sænkes fra 17.000 m2 til 10.000 m2),

b) minimumsbutiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastholdes på 500 m2, og

c) der ikke kan planlægges for overdækkede butikscentre.

Dette tillæg 22 til Randers Kommuneplan 2017 er udarbejdet i forlængelse af fordebatten ’Detailhandelsstrategi for udvalgsvarer 2018’, der omhandler ændring af dele af kommuneplanens indhold for detailhandel. Forslaget indeholder ud over udmøntningen af byrådets beslutning om aflastningscentret også en række ændringer i form af tilpasning til den ændrede planlov. Derfor er der både ændringer til retningslinjer og rammer i dette tillæg.

Redegørelse

Tillægget tager bl.a. udgangspunkt i en analyse af behovet for ny udvalgsvarehandel i hele kommunen de næste 12 år som supplement til detailhandelsanalysen fra 2015. Analysen viste, at Randers by som helhed står stærkt i forhold til oplandet, men også at der er en stadigt stigende konkurrence imellem Randers Midtby og Paderup, som over de sidste 20 år har betydet, at bymidtens omsætning er faldet med 800 mio. kr., mens omsætningen i Paderup er steget med 700 mio. kr.

I analysen er der opstillet tre scenarier for det fremtidige behov for udvalgsvarer i hele Randers Kommune over de kommende 12 år (med undtagelse af bilforhandlere). Afhængigt af samfundsudviklingen spænder behovet for udvalgsvarehandel fra minus 6.900 m2 til plus 16.300 m2. På nuværende tidspunkt er der således planlagt for betydelig mere udvalgsvarehandel, end der må forventes at blive behov for.

Dette kommuneplantillæg omfatter Randers Kommunes mål og retningslinjer for detailhandel, samt rammeområde 1.09.C.1 - Marsvej og Neptunvej og rammeområde 1.09.C.2 - Merkurvej, der tilsammen udgør aflastningscenter Paderup. Tillægget indeholder desuden en mindre ændring af områdets etageantal fra 2½ til 3 etager.

Rammeområderne ses af nedenstående kort.

 

 

Ændringer med dette tillæg

Forslag til kommuneplantillæg 22 indeholder følgende ændringer til mål og retningslinjer, samt rammer i Randers Kommuneplan 2017:

- revision gældende for kommunen som helhed

 • Mål og retningslinjer for detailhandel i Randers Kommune. Beskrivelsen i afsnittet om ’aflastningscenter’ tilføjes, at byrådet har besluttet ikke at planlægge for nye aflastningscentre.

- revision gældende for kommunens detailhandelsstruktur

 • Mål for detailhandelsstruktur. Byrådets mål ændres sådan, at der i bymidten kan etableres dagligvarebutikker på op til 5.000 m2.
 • Retningslinjer for detailhandelsstruktur (Ds. 2). Tabel for ’aflastningscenter’ ændres sådan at den samlede detailhandelsramme reduceres fra 93.000 m2 til 86.000 m2. I samme tabel ændres beskrivelsen af de maksimale butiksstørrelser til 1.200 m2 for dagligvarebutikker og 5.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup med fokus på at styrke midtbyen i indeværende planperiode. Byrådet har derfor besluttet at reducere restrummeligheden i Paderup.

- revision gældende for aflastningscenter Paderup

 • Mål for detailhandel. I afsnittet om ’Aflastningscenter Paderup’ ændres beskrivelsen sådan, at det kommer til at fremgå at byrådet har besluttet at den samlede detailhandelsramme reduceres fra 93.000 m2 til 86.000 m2, til en samlet restrummeligheden på ca. 10.000 m2. Desuden tilføjes beskrivelsen at der ikke kan etableres nye overdækkede butikscentre i Paderup.
 • Retningslinjer for aflastningscenter Paderup (Ac. 1). Redegørelse ændres sådan at det fremgår at det samlede bruttoetageareal til butiksformål for aflastningscenter Paderup højst må være 86.000 m2. For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af detailhandelskvadratmetrene, skal disse kvadratmeter primært anvendes i området vest for Merkurvej.
 • Retningslinjer for aflastningscenter Paderup (Ac. 2). Redegørelse ændres sådan at det fremgår at den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 1.200 m2 og for udvalgsvarebutikker 5.000 m2.
 • Retningslinjer for aflastningscenter Paderup (Ac. 3). Retningslinjen tilføjes beskrivelse af, at detailhandlen ønskes understøttet af et varieret butiksudbud i Randers by, hvor Randers Midtby og aflastningscenter Paderup supplerer hinandens butiks- og vareudbud, og at der ikke planlægges for nye overdækkede butikscentre i Paderup.

- revision gældende for kommuneplanramme 1.09.C.1 - Marsvej og Neptunvej

 • Rammebestemmelsen om detailhandel. Rammebeskrivelse for detailhandel ændres til:

Etageantallet for områdets bebyggelse ændres fra 2,5 til 3 etager da områdets bebyggelse primært fremstår med flade tage.

Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1.200 m2 og 5.000 m2.

Det minimale bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik må ikke være mindre end 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret (omfattende ramme 1.09.C.1 og 1.09.C.2) er højst 86.000 m2.

- revision gældende for kommuneplanramme 1.09.C.2 - Merkurvej

 • Rammebestemmelsen om detailhandel. Rammebeskrivelse for detailhandel ændres til:

Etageantallet for områdets bebyggelse ændres fra 2,5 til 3 etager da områdets bebyggelse primært fremstår med flade tage.

Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1.200 m2 og 5.000 m2. Det minimale bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik må ikke være mindre end 500 m2.

Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret (omfattende ramme 1.09.C.1 og 1.09.C.2) er højst 86.000 m2. Eksisterende dagligvarebutik (Bilka) er på 11.600 m2.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til tillæg 22 til kommuneplan 2017 i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsent­lig påvirkning af miljøet.

Begrundelse for afgørelse vedr. miljøvurdering truffet på baggrund af § 10

Planforslaget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

 • der er tale om mindre ændringer i forhold til gældende planlægning,
 • planlægningen reducerer den samlede detailhandelsramme,
 • området i forvejen er udlagt til detailhandel, og
 • området ikke har indvirkning på naturværdier.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget.

Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk