Kommuneplantillæg / 21 - Tillæg 21 kommuneplan - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen Randers

Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen i Randers

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen i Randers
Plannummer 21
Dato for offentliggørelse af forslag 11. oktober 2018
Høring start 11. oktober 2018
Høring slut 8. november 2018
Dato for vedtagelse 13. december 2018
Dato for ikrafttræden 17. december 2018

Download PDF

Baggrund og formål

Lokalplan 672 for ”Skolebyggeri ved Forberedelsesskole Randers” er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, derfor ledsages lokalplanen af Kommuneplantillæg 21. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Redegørelse

Planområdet er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområderne 1.02.B.6 og 1.0.2.B.8 der er udlagt til etageboligbebyggelse og fællesanlæg institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Planlægning for opførelse af nye skolebygninger er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 anvendelse. Med hensyn til bebyggelsesprocenten er planlægningen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen 2017. 


Natura 2000-områder
Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er, Natura 2000-område, nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov i en afstand af 6,0 km.

Da der ingen Natura 2000-område er inden for, eller i nærheden af lokalplanområdet vurderes det, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Bilag IV-arter
Der er i området ikke kortlagt bilag-IV plante- eller dyrearter. Vurderingen er, at det vil være usandsynligt, at forekomster findes inden for det ansøgte område. Samlet set vurderes områdets anvendelse derfor ikke at ville påvirke bilag IV-arter i negativt omfang. Projektet vurderes heller ikke til at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Flagermus kan dog overvintre i ældre bygninger som ikke er helt tætte. Skulle der mod forventning findes flagermus eller spor af flagermus i bygningen skal de udsluses på den korrekte måde.

Planen er i overensstemmelse med landsplanlægningen.

 

Ændringer med dette tillæg

Planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bebyggelsesprocent og forudsætter derfor, at der vedtages et tillæg til Kommuneplanen 2017, hvor den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra henholdsvis 155 og 195 til 250.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af Kommuneplantillæg 21 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

- Planlægningen sikrer en fornuftig helhed og sammenhæng med områdets bebyggelsesstruktur. Den ny bebyggelse tilpasses i udtryk og dimensioner eksisterende bebyggelse i området.

- Planlægningen sikrer, at nybyggeri i udtryk og dimensioner fremstå som en samlet enhed fra sokkel til tag. Materialevalg og arkitektonisk udtryk harmonerer med eksisterende bebyggelse i område.

- Planlægningen sikrer, at det eksisterende byggeri med bevaringsværdig 4 nedrives. Byggeriet er i dårlig stand og ikke egnet til skoleformål. Der opføres i stedet nyt skolebyggeri til gavn for helheden i området.

- Planlægningen sikre parkeringspladser, samt bidrage til at øge trygheden for skoleelever der færdes i område.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Randers kommunes beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk