Kommuneplantillæg / 20 - Tillæg 20 til kommuneplan - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund

Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund
Plannummer 20
Dato for offentliggørelse af forslag 20. juni 2018
Høring start 20. juni 2018
Høring slut 1. august 2018
Dato for vedtagelse 8. oktober 2018
Dato for ikrafttræden 10. oktober 2018

Download PDF

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Haslund Klostervej og Møllevangsvej, og omfatter flere boliger og erhverv samt forskellige idrætsfaciliteter såsom fodboldbaner, tennisbane og hal.

Baggrunden for tillæg 20 til kommuneplan 2017 er primært et ønske om at give en eksisterende virksomhed indenfor området mulighed for at udvide - ved at tilkøbe en mindre del af idrætsområdet. Området skal derfor ændres fra idrætsområde til erhvervsområde.

I det nordøstligste hjørne af idrætsområdet tilføres et mindre areal til idrætsområdet, som anvendes i forbindelse med tennisbanen, men som planmæssigt er omfattet af bestemmelserne for kolonihaveområdet nord for.

 

Redegørelse

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområderne, 3.03.R.1 til rekreativt område, 3.03.R.2 til kolonihaveområde og 3.03.BE.2 til blandet bolig- og erhvervsområde. I forhold til de rekreative rammer 3.03.R.1 og 3.03.R.2 sker der primært en geografisk justering i afgrænsningerne, så det rekreative område udvides.

Rammeområde 3.03.BE.2 til blandet bolig- og erhvervsområde ændres både geografisk, ligesom anvendelsen, bebyggelsesprocent og højde justeres, så den pågældende virksomhed har mulighed for at udvide.

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvensområder. Kommuneplantillæg nr. 20 (og Lokalplan nr. 670) omfatter et rammeområde til blandet bolig og erhverv. Det forventes ikke at dette rammeområde – eller dele heraf – vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Kommuneplantillæg nr. 20 vurderes således ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Der er en afstand på ca. 985 m til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det planlagte vurderes det planlagte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Der er bilag IV flagermus i området. I år 2010 er fundet ekskrementer af flagermus i Haslund Kirke (50 m sydvest for området) og i 2013 har man undersøgt for flagermus i Præstegårdshaven (85 m sydvest for området). Områdets hegn bruges muligvis som ledelinje for flagermusene, og de kan rumme insekter, som er flagermusenes fødegrundlag. Beplantningen er fra omkring 1980, og den vurderes ikke at rumme træer med hulheder og sprækker til rastested for flagermus.
Planen vurderes at have en sådan karakter, at det ikke vil påvirke de forekommende flagermusarters økologiske funktionalitet eller gunstige bevaringsstatus.

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 3.03.R.1 til rekreativt område ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Zonestatus og fremtidig zonestatus ændres til byzone

Rammen kaldes herefter for 3.03.R.1(T20).

 

Rammeområde 3.03.R.2 til kolonihaveområde ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 3.03.R.2(T20).


Rammeområde 3.03.BE.2 til blandet bolig- og erhvervsområde ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Bygningshøjde:

Ændres fra 8,5 m til 10 m.

Bebyggelsesprocent:

Bestemmelserne ændres fra:
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 15% for boligbebyggelse, 30% for erhvervsbebyggelse og 40% for øvrig bebyggelse. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

til

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40% for boligbebyggelse, 50% for erhvervsbebyggelse og 40% for øvrig bebyggelse. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Bebygget grundareal: - slettes.

Miljøklasse: Ændres fra 1-3 til 1-4.

Rammen kaldes herefter for 3.03.BE.2(T20).

Rammeændringer tillæg 20 til kommuneplan 2017
 

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

    • I lokalplanområdet forefindes ingen beskyttet natur eller særligt udpegede landskaber.

    • Planforslagene regulerer eksisterende by- og idrætsområder og giver kun i begrænset omfang mulighed for ny anvendelse og øget bebyggelse.

    • Planforslagene forventes ikke at medføre væsentlig øget indvirkning på omgivelserne.

    • Planen omfatter kun mindre ændringer på lokalt plan.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

 

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk