Kommuneplantillæg / 17 - Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg

Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg
Plannummer 17
Dato for offentliggørelse af forslag 31. oktober 2018
Høring start 31. oktober 2018
Høring slut 27. december 2018
Dato for vedtagelse 29. april 2019
Dato for ikrafttræden 9. maj 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Randers Byråd vedtog den 6. november 2017 en præcis placering af Klimabroen som er en central brik i realiseringen af Byen til Vandet, som er et langsigtet projekt for klimasikring og omdannelse af havneområder langs fjorden, til nye attraktive boligområder og grønne områder.

Se evt. videre på byentilvandet.randers.dk om Byen til Vandet.

Dette kommuneplantillæg har til formål at justere kommuneplanens retningslinjer i forhold til ovennævnte beslutning i byrådet:

 • At ændre mål 2 i kommuneplanens afsnit om Veje, så der ikke længere arbejdes for flere nye forbindelser i relation til Byen til Vandet, men én enkelt ny forbindelse over fjorden i Randers by.

 • At fjerne reservationen til dele af vejanlæg til Klimabroen, da disse dele ikke længere er aktuelle.

 • At fjerne reservationen til vejanlæg (Dronningborglinjen), som ikke længere er aktuel.

 • At udlægge en ny reservation til vejanlæg til klimabroen, så den følger byrådets beslutning.

 • At udlægge en ny reservation til vejanlæg fra krydset mellem Clausholmvej og Grenåvej frem til en ny havnevej.

Se evt. videre på kommuneplan2017.randers.dk/dk/maal-og-retningslinjer/vej-og-trafik/veje/ om kommuneplanens retningslinjer for veje.

De ovennævnte ændringer i vejreservationerne sker via retningslinjer til kommuneplanen. Der er ingen rammer der ny-udlægges, ændres eller ophæves med dette tillæg. 

Redegørelse

Byrådet ønsker at udvikle midtbyen ved Gudenåen og Randers Fjord til gavn for bosætning, erhverv og turisme. Midtbyen skal i fremtiden rumme alsidige naturoplevelser for borgere og turister, og der skal skabes forbindelser til landskabet ved Danmarks eneste floddelta. Åen og fjorden skal samle Randers i stedet for at adskille byen, og opfattelsen af åen og fjorden skal vendes til en ressource. Byen skal vendes mod vandet, og derfor kaldes byudviklingsprojektet "Byen til Vandet".

Randers har store potentialer for at kunne markere sig som en attraktiv østjysk bosætningsby. Realiseringen af Byen til Vandet vil kunne markedsføre byen med bylivet lige midt i naturen og ved vandet – til en pris, der er til at betale.

Klimabroen
I Randers Kommuneplan 2017 er der reserveret et areal til en vejføring over fjorden ved havnen -  Klimabroen.

Klimabroen vil kunne aflaste en væsentlig del af trafikken på Randers Bro. Da en stor del af trafikken fremadrettet kan ledes øst om bymidten, vil Havnegade kunne fredeliggøres og der vil kunne skabes direkte adgang mellem byen og vandet. Samtidigt vil Klimabroen sikre gode adgangsforhold til nye byområder, både projektområdet Byen til Vandet, men også fremtidig byudvikling i den østlige del af byen.

Klimabroen kan desuden bidrage til at klimatilpasse Randers midtby, og skabe flere muligheder for krydsning af Randers Fjord, hvor der i dag kun findes Randers Bro og motorvej E45.

Siden Kommuneplan 2017 blev vedtaget af byrådet i maj 2017, er der truffet en ny beslutning om Klimabroens linjeføring.

Beslutning i november 2017 om ny linjeføring
Byrådet besluttede den 6. november 2017 hvilken vejlinjeføring, der skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde. Beslutningen blev truffet efter at forvaltningen, i samarbejde med repræsentanter for Randers Havn og Vandmiljø Randers, havde undersøgt forskellige muligheder for Klimabroens linjeføring. 

Den nye vejlinjeføring stemmer ikke overens med reservationen til vejanlægget i kommuneplanen og derfor er formålet med dette kommuneplantillæg, at ændre vejreservationen til Klimabroen i overensstemmelse med byrådets beslutning.

Ajourføring af kommuneplanen
Vejreservationen tilføjes til kommuneplanens retningslinje Ve. 1, "Der reserveres arealer til anlæg af de på kort angivne nye veje, forlægninger og større udvidelser."

På visionskortet herunder ses den vedtagne vejføring som danner baggrund for vejreservationen.

visionskort byen til vandetVisionskort for Byen til Vandet.Retningslinjerne i dette kommuneplantillæg handler alene om ajourføring af vejreservationer i kommuneplanen, sådan at byrådets visioner på området tydeliggøres. Retningslinjerne sikrer samtidig mod nyetablering af byggeri og anlæg, der senere kan øge omkostningerne ved etablering af det konkrete vejanlæg.

I forbindelse med dette kommuneplantillæg ophæves samtidig en vejreservation til den forbindelse over Randers Fjord, som i tidligere planlægning er omtalt som "Dronningborglinjen". Ophævelsen af vejreservationen til Dronningborglinjen sker, fordi denne reservation ikke længere er i overensstemmelse med Randers Havns udbygningsplaner.

VVM
Ved større vejprojekter skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) og udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Herved vil forhold om f.eks. støjgener, natur og klimaforhold blive nærmere undersøgt og beskrevet. Der kan desuden blive tale om, at der skal udarbejdes en lokalplan for dele af projektet.

Ændringer med dette tillæg

I dette Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 ændres retningslinjen "Ve. 1" i Kommuneplan 2017.

For det første ændres byrådets mål 2 i relation til Ve. 1.

Fra det hidtidige mål:

"Byrådet vil arbejde for en eller to nye forbindelser over å og/eller fjorden i Randers by som et led i projektet Byen til vandet".

Til det nye mål:

"Byrådet vil arbejde for en ny forbindelser over fjorden i Randers by som et led i projektet Byen til vandet".

Ve. 1 ændres desuden på følgende fire punkter, for så vidt angår vejreservationer:

 • Dele af den hidtidige vejreservation til Klimabroen (vist med røde linjer på kort herunder) ophæves.

 • Den hidtidige vejreservation til Dronningborglinjen (vist med røde linjer på kort herunder) ophæves.

 • En ny vejreservation, Klimabroen (vist med grøn linje på kort herunder), fastlægges.

 • Desuden fastlægges en ny vejreservation (vist med grøn linje på kort herunder) fra krydset mellem Clausholmvej og Grenåvej, til en kommende forbindelse til en ny havnevej frem til Ny Randers Havn.

De hidtidige vejreservationer i Kommuneplan 2017 fremgår af kortet herover. 

 

Oversigtskort der viser ændringerne i vejreservationer i kommuneplanens retningslinjer. 

 

Forstørrelse af oversigtskortet med ændringerne i vejreservationer i retningslinjerne. 


Oversigtskortet. Ændringerne i vejreservationer og naturbeskyttelsesinteresser i området.


Redegørelse for naturbeskyttelsesinteresser

I tillægget udlægges nye vejreservationer samtidig med at tidligere vejudlæg ophæves.

Dele af de vejudlæg, der ophæves, ligger på arealer med naturbeskyttelsesinteresser. Det samme gør sig gældende for dele af det nye vejudlæg. Den samlede påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser i området vurderes derfor ikke at blive ændret væsentligt.

Vedr. nyt vejreservation fra krydset mellem Clausholmsvej og Grenåvej til ny Havnevej:

Vejreservationen går gennem et område med beskyttet natur, et engområde og et moseområde. I samme beskyttede natur fjernes et vejudlæg.

Anlæg af vejen vil således kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Ifølge retningslinjer i kommuneplanen fremgår det bl.a., at det samlede areal af § 3 beskyttede naturområder skal opretholdes, og at arealerne skal søges forbedret som levesteder for vilde dyr og planter.

Det gælder desuden, at der i forbindelse med projekter af stor samfundsmæssig betydning, hvor der helt undtagelsesvis inddrages § 3 beskyttede naturområder, som udgangspunkt skal udlægges erstatningsarealer i forholdet 1:2.

Det pågældende eng- og moseareal, som berøres af dette tillæg, har tidligere været besigtiget. Arealet blev i denne forbindelse ikke værdisat som meget fin natur. Under hensyn til værdien af naturen, vil der således kunne dispenseres til et nyt vejanlæg, når der lægges vægt på de væsentlige samfundsmæssige interesser og trafiksikkerhedsmæssige aspekter, og der samtidigt udlægges erstatningsnatur.

Vedr. ny vejreservation til Klimabroen:

Vejreservationen ligger i et område, der er udpeget i kommuneplanen som et potentielt naturområde. Potentiel natur er arealer, som på nuværende tidspunkt ikke er beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven, men som ligger på lavbundsarealer eller stejle skråninger. Potentielle naturområder er derfor områder, der har potentiale til at opnå en tilstand som beskyttet natur.

Som indledningsvis nævnt vurderes det, at de ændringer, som dette tillæg beskriver, ikke vil medføre væsentlige ændringer for de arealer i området, som er omfattet af naturbeskyttelse, fordi de nye vejreservationer erstatter et vejudlæg til Dronningborgforbindelsen, der også krydsede arealer med beskyttet natur.

Vurdering af forholdet til beskyttede bilag IV-arter

I Randers Kommune er der kendte forekomster af følgende bilag IV-arter/grupper:

 • Arter af flagermus
 • Odder
 • Grøn kølleguldsmed
 • Markfirben
 • Stor vandsalamander
 • Løgfrø
 • Spidssnudet frø
 • Strandtudse

For odder gælder det generelt, at den kan bruge vandløb, søer og fjorden som spredningsveje. I området findes allerede væsentlige erhvervsmæssige aktiviteter på havnen, ligesom den eksisterende Randers Bro vest for området, allerede har en væsentlig trafikbelastning.

Området vurderes ikke at udgøre et yngleområde eller et egentligt rasteområde for odder.

Det vurderes derfor, at det nye vejudlæg til Klimabroen ikke vil udgøre en væsentlig ændring af forholdene for odder i området.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området og Randers kommune vurderer, at det ikke er sandsynligt at der findes bilag IV-arter i området.

Naturarealerne i området kan være potentielle rasteområder for bilag IV-arter. Den samlede økologiske funktion af området vurderes dog ikke at blive påvirket væsentligt af at der sker vejudlæg/ændringer i placeringen af vejudlæg.

Tillægget vurderes derfor ikke at påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter væsentligt.

Miljøvurdering

Det vurderes at ændringen i med dette Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017).

Det skyldes, at fastlæggelse af nye vejreservationer, og ophævelse af hidtidige vejreservationer, ikke i sig selv fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og ikke giver mulighed for efterfølgende etablering af vejanlægget. Jf. § 2, stk. 1, nr. 1, pkt. a, i miljøvurderingsloven.

Der er med dette tillæg til kommuneplanen udelukkende tale om at ajourføre kommuneplanens retningslinjer for vejreservationer, sådan at byrådets visioner på området tydeliggøres, samtidig med at der sikres mod nyetablering af anlæg eller byggeri, der senere kan fordyre etableringen af de pågældende vejanlæg.

Rammer

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk