Kommuneplantillæg / 17 - Tillæg 17 til kommuneplan - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg

Tillæg 17 til kommuneplan - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg

Status Forslag
Plannavn Tillæg 17 til kommuneplan - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg
Plannummer 17
Dato for offentliggørelse af forslag 31. oktober 2018
Høring start 31. oktober 2018
Høring slut 27. december 2018

Download PDF

Baggrund og formål

Randers Byråd vedtog den 6. november 2017 en præcis placering af Klimabroen som er en central brik i realiseringen af Byen til Vandet, som er et langsigtet projekt for klimasikring og omdannelse af havneområder langs fjorden, til nye attraktive boligområder og grønne områder.

Se evt. videre på byentilvandet.randers.dk om Byen til Vandet.

Dette kommuneplantillæg har til formål at justere kommuneplanens retningslinjer i forhold til ovennævnte beslutning i byrådet:

  • At ændre mål 2 i kommuneplanens afsnit om Veje, så der ikke længere arbejdes for flere nye forbindelser i relation til Byen til Vandet, men én enkelt ny forbindelse over fjorden i Randers by.

  • At fjerne reservationen til dele af vejanlæg til Klimabroen, da disse dele ikke længere er aktuelle.

  • At fjerne reservationen til vejanlæg (Dronningborglinjen), som ikke længere er aktuel.

  • At udlægge en ny reservation til vejanlæg til klimabroen, så den følger byrådets beslutning.

  • At udlægge en ny reservation til vejanlæg fra krydset mellem Clausholmvej og Grenåvej frem til en ny havnevej.

Se evt. videre på kommuneplan2017.randers.dk/dk/maal-og-retningslinjer/vej-og-trafik/veje/ om kommuneplanens retningslinjer for veje.

De ovennævnte ændringer i vejreservationerne sker via retningslinjer til kommuneplanen. Der er ingen rammer der ny-udlægges, ændres eller ophæves med dette tillæg. 

Redegørelse

Byrådet ønsker at udvikle midtbyen ved Gudenåen og Randers Fjord til gavn for bosætning, erhverv og turisme. Midtbyen skal i fremtiden rumme alsidige naturoplevelser for borgere og turister, og der skal skabes forbindelser til landskabet ved Danmarks eneste floddelta. Åen og fjorden skal samle Randers i stedet for at adskille byen, og opfattelsen af åen og fjorden skal vendes til en ressource. Byen skal vendes mod vandet, og derfor kaldes byudviklingsprojektet "Byen til Vandet".

Randers har store potentialer for at kunne markere sig som en attraktiv østjysk bosætningsby. Realiseringen af Byen til Vandet vil kunne markedsføre byen med bylivet lige midt i naturen og ved vandet – til en pris, der er til at betale.

Klimabroen
I Randers Kommuneplan 2017 er der reserveret et areal til en vejføring over fjorden ved havnen -  Klimabroen.

Klimabroen vil kunne aflaste en væsentlig del af trafikken på Randers Bro. Da en stor del af trafikken fremadrettet kan ledes øst om bymidten, vil Havnegade kunne fredeliggøres og der vil kunne skabes direkte adgang mellem byen og vandet. Samtidigt vil Klimabroen sikre gode adgangsforhold til nye byområder, både projektområdet Byen til Vandet, men også fremtidig byudvikling i den østlige del af byen.

Klimabroen kan desuden bidrage til at klimatilpasse Randers midtby, og skabe flere muligheder for krydsning af Randers Fjord, hvor der i dag kun findes Randers Bro og motorvej E45.

Siden Kommuneplan 2017 blev vedtaget af byrådet i maj 2017, er der truffet en ny beslutning om Klimabroens linjeføring.

Beslutning i november 2017 om ny linjeføring
Byrådet besluttede den 6. november 2017 hvilken vejlinjeføring, der skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde. Beslutningen blev truffet efter at forvaltningen, i samarbejde med repræsentanter for Randers Havn og Vandmiljø Randers, havde undersøgt forskellige muligheder for Klimabroens linjeføring. 

Den nye vejlinjeføring stemmer ikke overens med reservationen til vejanlægget i kommuneplanen og derfor er formålet med dette kommuneplantillæg, at ændre vejreservationen til Klimabroen i overensstemmelse med byrådets beslutning.

Ajourføring af kommuneplanen
Vejreservationen tilføjes til kommuneplanens retningslinje Ve. 1, "Der reserveres arealer til anlæg af de på kort angivne nye veje, forlægninger og større udvidelser."

På visionskortet herunder ses den vedtagne vejføring som danner baggrund for vejreservationen.

visionskort byen til vandetVisionskort for Byen til Vandet.

Retningslinjerne i dette kommuneplantillæg handler alene om ajourføring af vejreservationer i kommuneplanen, sådan at byrådets visioner på området tydeliggøres. Retningslinjerne sikrer samtidig mod nyetablering af byggeri og anlæg, der senere kan øge omkostningerne ved etablering af det konkrete vejanlæg.

I forbindelse med dette kommuneplantillæg ophæves samtidig en vejreservation til den forbindelse over Randers Fjord, som i tidligere planlægning er omtalt som "Dronningborglinjen". Ophævelsen af vejreservationen til Dronningborglinjen sker, fordi denne reservation ikke længere er i overensstemmelse med Randers Havns udbygningsplaner.

VVM
Ved større vejprojekter skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) og udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Herved vil forhold om f.eks. støjgener, natur og klimaforhold blive nærmere undersøgt og beskrevet. Der kan desuden blive tale om, at der skal udarbejdes en lokalplan for dele af projektet.

Ændringer med dette tillæg

I dette Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 ændres retningslinjen "Ve. 1" i Kommuneplan 2017.

For det første ændres byrådets mål 2 i relation til Ve. 1.

Fra det hidtidige mål:

"Byrådet vil arbejde for en eller to nye forbindelser over å og/eller fjorden i Randers by som et led i projektet Byen til vandet".

Til det nye mål:

"Byrådet vil arbejde for en ny forbindelser over fjorden i Randers by som et led i projektet Byen til vandet".

Ve. 1 ændres desuden på følgende fire punkter, for så vidt angår vejreservationer:

  • Dele af den hidtidige vejreservation til Klimabroen (vist med røde linjer på kort herunder) ophæves.

  • Den hidtidige vejreservation til Dronningborglinjen (vist med røde linjer på kort herunder) ophæves.

  • En ny vejreservation, Klimabroen (vist med grøn linje på kort herunder), fastlægges.

  • Desuden fastlægges en ny vejreservation (vist med grøn linje på kort herunder) fra krydset mellem Clausholmvej og Grenåvej, til en kommende forbindelse til en ny havnevej frem til Ny Randers Havn.

FørDe hidtidige vejreservationer i Kommuneplan 2017 fremgår af kortet herover. 
 

 Efter ændringerOversigtskort der viser ændringerne i vejreservationer i kommuneplanens retningslinjer. 

 

ForstørrelseForstørrelse af oversigtskortet med ændringerne i vejreservationer i retningslinjerne. 

Miljøvurdering

Det vurderes at ændringen i med dette Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017).

Det skyldes, at fastlæggelse af nye vejreservationer, og ophævelse af hidtidige vejreservationer, ikke i sig selv fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og ikke giver mulighed for efterfølgende etablering af vejanlægget. Jf. § 2, stk. 1, nr. 1, pkt. a, i miljøvurderingsloven.

Der er med dette tillæg til kommuneplanen udelukkende tale om at ajourføre kommuneplanens retningslinjer for vejreservationer, sådan at byrådets visioner på området tydeliggøres, samtidig med at der sikres mod nyetablering af anlæg eller byggeri, der senere kan fordyre etableringen af de pågældende vejanlæg.

Rammer

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk