Kommuneplantillæg / 16 - Tillæg 16 til kommuneplan - Langå midtby og stationsområde

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - Langå midtby og stationsområde

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - Langå midtby og stationsområde
Plannummer 16
Dato for offentliggørelse af forslag 20. marts 2018
Høring start 20. marts 2018
Høring slut 15. maj 2018
Dato for vedtagelse 18. juni 2018
Dato for ikrafttræden 27. juni 2018

Download PDF

Baggrund og formål

Baggrunden for tillæg 16 til kommuneplan 2017 er dels et ønske om at optage ikke-rammelagte arealer i kommuneplanen og dels et ønske om at opdatere rammerne til de faktiske forhold og ønskede anvendelser. Langås bymidte er omfattet af ganske mange overlappende lokalplaner, og i processen med at forenkle dem og give mulighed for gennemførelse af et igangværende områdefornyelsesprojekt, er der behov for at tilpasse kommuneplanen på flere områder. Ligeledes er bymidten i dag inde i en god udvikling, hvor nye byggerier skyder op, og hvor eksisterende bygninger ændrer anvendelse. Der er et aktuelt ønske om at omdanne bygninger, der tidligere har været anvendt til offentlige formål, hvilket ikke er muligt inden for den gældende kommuneplanramme.

Hensynet til Langås stationsbykarakter og ønsket om fortætning betyder, at der i lighed med Randers udpeges et midtbyområde, inden for hvilket der gælder en mere lempelig parkeringsnorm.

Stibroen over banen er under anlæg, og derfor justeres stireservationen i kommuneplanen. Derudover er remisen en bevaringsværdig bygning, som ikke er registeret i kommuneplanen, dette gøres ligeledes med dette tillæg til kommuneplanen.

Redegørelse

Sideløbende med dette tillæg bliver der udarbejdet en større lokalplan for midtbyen. I denne lokalplan vil der være en uddybende redegørelse. Dette afsnit er redegørelsen specifikt for dette tillæg.

Retningslinjer for fremtidige stier

Kommuneplanens reservation til stiudlæg opdateres, så forløbet af stibroen og stien langs banen er i overensstemmelse med det anlæg, som delvist er påbegyndt.

Kort 1 viser, hvordan reservationen til stien bliver justeret, så den flyttes om på den anden side af remisen. Den lilla flade er den eksisterende reservation, hvor pilene viser, hvor den skal flyttes hen.

Kort 1. Flytning af stireservation ved retningslinje i kommuneplanen.

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger

Remisen er en bevaringsværdig bygning, men har ikke tidligere været registreret i Randers Kommuneplan 2017. Det sker med dette tillæg til kommuneplanen.

Generelle rammer for parkering

Med dette tillæg justeres de generelle rammer for kravene til antallet af parkeringspladser. Derfor udpeges Langå midtby, så området får samme krav til parkering som Randers midtby. Det betyder generelt lavere krav til antallet af parkeringspladser pr. boligenhed. Skemaet nedenfor viser de forskellige parkeringskrav, mens kortet viser afgrænsningen af midtbyen.

  Randers og Langå midtby* Øvrige Randers by Øvrige Randers Kommune
Boliger      
Åben-lav 1,5 pr. bolig 2 pr. bolig 2 pr. bolig
Tæt-lav 1 pr. bolig 1,5 pr. bolig 1,5 pr. bolig
Etageboliger 1 pr. bolig 1 pr. bolig 1,5 pr. bolig
Ungdomsboliger, kollegier, klubværelser og lign. 0,25 pr. bolig 0,5 pr. bolig 1 pr. bolig
Plejehjem, døgninstitutioner og ældreboliger 0,25 pr. bolig 0,5 pr. bolig 1 pr. bolig
Erhverv      
Dagligvarebutikker 1 pr. 30 m2 1 pr. 30 m2 1 pr. 30 m2
Udvalgsvarebutikker 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Særlig pladskrævende butikker   1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Kontorer 1 pr. 60 m2 1 pr. 60 m2 1 pr. 60 m2
Lagervirksomhed 1 pr. 200 m2 1 pr. 200 m2 1 pr. 200 m2
Fremstillingsvirksomhed 1 pr. 100 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Hoteller 0,5 pr. værelse 1 pr. værelse 1 pr. værelse
Restauranter og lign. 1 pr. 10 siddepladser 1 pr. 8 siddepladser 1 pr. 8 siddepladser
Andet      
Skoler og andre uddannelsesinstitutioner for børn 1 pr. 150 m2 1 pr. 100 m2 1 pr. 100 m2
Skoler og andre uddannelsesinstitutioner for voksen- og videregående uddannelser 1 pr. 100 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Daginstitutioner 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2 1 pr. 50 m2
Kultur, teater, biografer, koncertsale, sportsanlæg mv. 1 pr. 12 siddepladser 1 pr. 6 siddepladser 1 pr. 6 siddepladser
Idrætshaller 1 pr. 25 m2 1 pr. 25 m2 1 pr. 25 m2

 *Afgrænsning af Langå midtby i forhold til parkeringsnormen ses på kort 2 ved blå streg.

Kort 2. Afgrænsning af parkeringsnorm

Rammer

I forhold til rammerne for de enkelte områder omfatter dette tillæg til kommuneplanen dels en justering af anvendelses- og byggemulighederne, samt i mindre omfang afgrænsningen af eksisterende rammer, samt nyudlæg af tre rammer i og langs med stationsområdet. 

Ny ramme 3.01.BE.4(T16) - Markedsgade, Langå

Ramme 3.01.BE.4(T16) erstatter rammeområde 3.01.O.1 bortset fra parkeringspladsen ved Sparekassen. Den udtages af rammen og lægges over i 3.01.C.2. Den nye afgrænsning ses på kort 3.

Kort 3. Afgrænsning af nye rammer 3.01.BE.4(T16) og 3.01.C.2(T16).

Rammebestemmelserne for etageantal ændres fra 2 til 2,5 etager, da eksisterende bebyggelse har udnyttet tagetage.

Bebyggelsesprocenten hæves for den enkelte matrikel fra 40 til 100. Derved gives der mulighed for at dele den store matrikel op i mindre matrikler, men ved at fastlægge bebyggelsesprocenten til 65 for området som hele, sikres det, at bebyggelsen i området ikke udvides markant.

Samtidig beskrives det i rammebestemmelserne at byparken kan medregnes i den samlede bebyggelsesprocent for området under et, men den kan ikke anvendes til bebyggelse ud over mindre bygninger og faciliteter til parkens daglige anvendelse og drift.

Bestemmelsen for bebygget grundareal fjernes.

Ramme 3.01.C.2(T16) - Bymidte i Langå

Ramme 3.01.C.2 justeres geografisk så parkeringspladsen ved Sparekassen medtages, se kort 3 i forrige afsnit. Rammen navngives efterfølgende 3.01.C.2(T16) og miljøklassen ændres fra 1-2 til 1-3 grundet varetilkørsel til dagligvarebutikker. Øvrige bestemmelser fastholdes.

Ramme 3.01.BE.2(T6, T16) - Væthvej

Som opfølgning på den offentlige høring af Randers Kommuneplan 2017 er der udarbejdet et tillæg 6 til kommuneplanen. Tillæg 6 er i offentlig høring i perioden 5. december 2017 til 6. februar 2018 og indeholder blandt andet en udvidelse af ramme 3.01.BE.1 som også dette tillæg omhandler. Tillæg 6 udvider rammen geografisk, så denne også dækker ramme 3.01.R.8. Tillæg 6 forventes vedtaget endeligt sideløbende med at tillæg 16 vedtages som forslag, men ved endelig vedtagelse af tillæg 16 skal det sikres, at rettelserne er korrekte i forhold til status for tillæg 6.

Med dette tillæg justeres ramme 3.01.BE.2 geografisk ud mod togbanen, så stiudlæg langs banen kommer med i rammen. Arealet er allerede i dag byzone, men er ikke rammelagt i kommuneplanen. Det betyder ikke, at der kan ske ny bebyggelse i området, men blot at stianlægget ses som en del af byen. På kort 4 ses det område, som tages med i rammen.

Kort 4. Ny afgrænsning af 3.01.BE.2(T6,T16).

Rammen kaldes efterfølgende for 3.01.BE.2(T6,T16).

Bestemmelserne for etageantal justeres, så det bliver muligt at etablere tæt-lav og etagebyggeri i 2,5 etager, hvor det tidligere kun var muligt med 2 etager. Det sker for at tilpasse rammen til de eksisterende forhold. Den maksimale højde på 8,5 m fastholdes.

Bebyggelsesprocenten præciseres og ændres fra 40 til 60 for tæt-lav, etageboligbebyggelse og erhverv, dette for at kunne imødekomme fremtidige udstykninger. Bebyggelsesprocenten gælder forsat for den enkelte ejendom.

Ny ramme 3.01.BE.5(T16) - Langå Stationsområde

Den nye ramme omfatter stationsområdet, brotraceet over banen, remisen samt et mindre skovareal ved Skovlystvej. Området afgrænses, som det ses på kort.

Kort 5. Afgrænsning af ny ramme 3.01.BE.5(T16).

Området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål, i max. 2,5 etager og en bygningshøjde på max. 12 meter. Dog er vandtårnet undtaget fra den maximale byggehøjde på 12 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke være højere end 40. Der kan indenfor rammen etableres en sti over banelegement.

Det vil være muligt at etablere liberale erhverv og andet erhverv, som kan ligge tæt på boliger, dvs. i en miljøklasse 1-3.

Ny ramme 3.01.R.9(T16) - Skovlystvej

Området afgrænses af baneterrænet og Skovlystvej mellem remisen og Væthvej, se kort.

Området skal bevares som et grønt naturområde, men eksisterende byggeri samt mindre byggeri til brug for områdets anvendelse kan tillades.

Kort 6. Afgrænsning af nye rammer, 3.01.T4(T16) og 3.01.R.9(T16).

Nyt ramme 3.01.T.4(T16) - Baneterræn Langå

Området omfatter baneterrænet og afgrænses af det rekreative areal langs Skovlystvej og skrænten samt perronen mod vest mellem banebroen og Væthvej. Se kort i forrige afsnit.

Områdets anvendelse er primært sporarealer og stier, men der er også eksisterende byggeri i området, som det fortsat skal være muligt at benytte og udvide. Derfor bliver det også muligt at have erhverv i op til miljøklasse 4. Bebyggelsen må ikke overstige 12 m, hvilket svarer til de eksisterende bygninger. Anlæg, der er nødvendige for banens drift, må gerne være højere end 12 m.

Ændringer med dette tillæg

Retningslinjer for fremtidig stier

Der sker en justering af placeringen af reservationen til stien på den østlige side af banen.  

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger

Remisen, Skovlystvej 4 i Langå, har en bevaringsværdi på 3.

Generelle rammer for parkering

Langå midtby bliver afgrænset som vist på kort i redegørelsen og får samme parkeringsnorm som Randers midtby.

Ramme 3.01.BE.2(T6, T16) - Væthvej

Ramme 3.01.BE.2 udvides geografisk, som det ses på kort under den konkrete ramme. Rammen kaldes efterfølgende for 3.01.BE.2(T6,T16). Bestemmelserne for etageantal og bebyggelsesprocent justeres som følgende:

Etageantal: fra "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager" til "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager for åben-lav og 2,5 etager for tæt-lav og etagebyggeri."

Bebyggelsesprocent: fra "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35 for åben-lav boligbyggelse og 40 for tæt-lav boligbyggelse" til "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35 for åben-lav boligbyggelse og 60 for tæt-lav, etageboligbebyggelse og erhverv." Bebyggelsesprocenten gælder forsat for den enkelte ejendom.

Ny ramme 3.01.BE.4(T16) - Markedsgade, Langå

Ramme 3.01.BE.4(T16) var tidligere en del af rammeområde 3.01.O.1. Ny afgrænsning ses af kort ved den konkrete ramme. Bestemmelserne justeres for etageantal og bebyggelsesprocenten, og bestemmelserne for bebygget grundareal fjernes.

Områdets anvendelse: fra "Offentlige formål. Offentlige og private servicefunktioner, såsom institutioner og boliger i tilknytning hertil, samt sådanne institutioner og aktiviteter, der efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området." til "Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål".

Etageantal: fra "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager" til "Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager"

Bebyggelsesprocent: fra "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40%. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom." til Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 65 for området under et, dog må bebyggelsesprocenten ikke overstige 100 for den enkelte ejendom.

Øvrige bestemmelser: Byparken kan medregnes i den samlede bebyggelsesprocent for området under et, men kan ikke anvendes til bebyggelse ud over mindre bygninger og faciliteter til parkens daglige anvendelse og drift.

Ramme 3.01.C.2(T16) - Bymidte i Langå

Ramme 3.01.C.2 justeres geografisk, se kort under den konkrete ramme. 

Bestemmelserne ændres som følgende:

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Rammen navngives efterfølgende 3.01.C.2(T16).

Ny ramme 3.01.BE.5(T16) - Langå Stationsområde

Området afgrænses som det ses på kortet under den konkrete ramme. Områdets bestemmelser bliver som følgende:

Områdets anvendelse: Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

Bygningshøjde: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 12 meter, dog er vandtårnet undtaget.

Etageantal: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager.

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Byzone.

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3.

Vej- og stiforhold: Der kan etableres en sti over banen.

Ny ramme 3.01.R.9(T16) - Skovlyst

Området afgrænses som det ses på kort ved den konkrete ramme. Områdets bestemmelser bliver som følgende:

Områdets anvendelse: Rekreativt naturområde.

Bebyggelsens omfang: Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Nyt ramme 3.01.T.4(T16) - Baneterræn Langå

Området afgrænses som det ses på kortet under den konkrete ramme. Områdets bestemmelser bliver følgende:

Områdets anvendelse: Trafikanlæg og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg. Jernbanestation med tilhørende sporarealer, remiser mv., som hører naturligt til i området.

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 12 meter, dog er tekniske anlæg, der er nødvendige for banens drift undtaget.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-4.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Der er i forbindelse med miljøscreeningen foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det vurderes at der ikke sker påvirkning af bilag IV-arters raste- og yngleområder. Det beror på at der ikke findes registrering af bilag IV-arter i området og størstedelen af området er by, samt at planerne ikke indbefatter ændringer af skov- og moseområdet, bortset fra et lille område med relativt unge grantræer i forbindelse med at der bygges en ny gangbro.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Der er tale om mindre justeringer af byggemuligheder og anvendelse i bestående byområder, som ikke forventes at medføre væsentlig øget trafik eller visuel påvirkning
  • Arealer, som optages i kommuneplanen og lokalplanen allerede i vid udstrækning er udnyttet inden for den beskrevne anvendelse og omfang
  • At der kun i yderst begrænset omfang forefindes særlige natur- og landskabsinteresser inden for lokalplanområdet, som kan blive berørt af planlægningen. Stibroen vurderes at kunne indpasses med meget få indgreb i skoven.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk