Kommuneplantillæg / 15 - Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej
Plannummer 15
Dato for offentliggørelse af forslag 3. oktober 2018
Høring start 3. oktober 2018
Høring slut 31. oktober 2018
Dato for vedtagelse 14. januar 2019
Dato for ikrafttræden 16. januar 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 omfatter udvidelse af et eksisterende rammeområde til boliger, 1.04.B.25, der ligger vest for Skovgårdsvej i Vorup, samt udpegning af et nyt rekreativt rammeområde benævnt 1.04.R.13. Tillægget har til formål at udvide det eksisterende rammeområde til boliger mod nord og vest og samtidig ændre en del af landområde 1.04.L.2 til rekreative formål 1.04.R.13.

Forslag til Tillæg 15 er udarbejdet for at gøre det muligt at lokalplanlægge for et nyt boligområde med en tilhørende støjvold på den vestlige side at skovområdet, som skal sikre de nye boliger mod trafikstøj.

Redegørelse

Område 1.04.B.25 er i kommuneplanen udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke-generende erhverv. Rammeområdet ændres udelukkende geografisk - der ændres ikke i rammeområdets bestemmelser.

Det nye rammeområde 1.04.R.13 udlægges til beplantning, grønt område samt støjvold, og sikrer dermed områdets anvendelse til rekreative formål til gavn for områdets beboere. Den rekreative ramme får anvendelsesbestemmelser, der gør det muligt at etablere den støjvold, der er nødvendig for at boligrammen kan anvendes til boliger.

Byrådet ønsker, at området anvendes til boligformål og rekreative formål, som det fremgår af forslag til Lokalplan 658, der er politisk behandlet sammen med dette kommuneplantillæg.

Natura 2000-områder

Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Der er fra lokalplanområdet en afstand på ca. 4 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller natur-typer, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter

Arealet anvendes i dag som dyrket landbrugsjord og mindre skovområde.

Flagermus yngler og raster især i bygninger og hule træer. Afhængigt af arten skal der desuden være søer, vandløb, skov eller anden naturtype i nærheden. De er især følsomme over for fældning af hule træer og restaurering af bygninger, så de bliver utilgængelige.

Såfremt gamle træer fældes i september eller oktober har flagermusene mulighed for at flytte til andre træer, da det er uden for ynglesæsonen og uden for de fleste arters sæson for vinterhi. Lokalplanområdet er dyrket landbrugsjord, der ligger op ad et eksisterende boligområde. Planlægningen medfører ikke, at der skal ske fældning af en større mængde træer. Samlet set vurderer kommunen, at flagermusenes yngle- og rasteområder ikke vil blive ødelagt, og at flagermusene ikke vil blive påvirket negativt ved gennemførelse af det ansøgte.

 

 

Ændringer med dette tillæg

Der er udelukkende tale om en geografisk ændring af rammeområde 1.04.B.25 – Fuglsangsvej. Bestemmelserne forbliver de samme, og området vil fremadrettet kaldes 1.04.B.25(T15).

En del af rammeområde 1.04.L.2 ændres fra landområde til rekreativt rammeområde benævnt 1.04.R.13. Ændringerne bliver som følgende:

Områdets anvendelse: ændres fra "offentlig natur- og udflugtsområde", til "rekreative formål så som grønt område, støjvold og lignende"  

Bebyggelsens omfang: ændres fra "i området kan der opføres enkelte mindre bygninger til serviceformål og publikumsbetjening", til "området skal friholdes for bebyggelse af enhver art"

Rammen for landområdet tilpasses geografisk til ændringerne i ramme 1.04.B.25 og den nye rekreative ramme 1.04.B.25 og kaldes fremadrettet 1.04.L.2(T15). Bestemmelserne i landområdet ændres ikke.

 

 

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til kommuneplantillæg i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering, § 8, stk. 1, nr. 3.

I screeningen er det derfor vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Der er tale om en mindre geografisk udvidelse af boligrammen.
  • Der ikke ændres på boligrammens bestemmelser.
  • Tilføjelse af rekreativt rammeområde ikke vil få væsentlig betydning for områdets anvendelse og visuelle fremtræden i landskabet.

På baggrund af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov om miljøvurdering § 10

Randers Kommunes beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk