Kommuneplantillæg / 12 - Tillæg 12 til kommuneplan - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken

Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken
Plannummer 12
Dato for offentliggørelse af forslag 12. februar 2018
Høring start 12. februar 2018
Høring slut 12. marts 2018
Dato for vedtagelse 23. april 2018
Dato for ikrafttræden 30. april 2018

Download PDF

Baggrund og formål

Da Lokalplan 660 for området ved Dytmærsken ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages lokalplanen af Tillæg 12 til Kommuneplan 2017.Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Redegørelse

Ejendommen er i kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 1.01.C.5 -, der er udlagt til center formål.

Planlægningen for etablering af boliger og erhverv er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse. Planlægningen er ikke i overensstemmelse med ejendommens nuværende bebyggelsesprocent. Med lokalplanen videreføres byggemuligheder fra den gældende lokalplan.

Natura 2000-områder
Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste natura2000-område er, Ålborg Bugt Randers Fjord med en afstand på ca.11 kilometer. 5,5 km til Bjerre Skov og Haslund Skov, 8,5 km til Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.

Der er ingen Natura 2000-område inden for/i nærheden af lokalplanområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Bilag-IV arter
Der er i området ikke kortlagt bilag-IV plante- eller dyrearter i Randers Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at forekomster findes inden for det ansøgte område. Samlet set vurderes områdets anvendelse derfor ikke at ville påvirke bilag IV-arter i negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen.

Ændringer med dette tillæg

Planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bebyggelsesprocent og forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, hvor den maksimale bebyggelsesprocenten ændres fra 240 til 310.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillæget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdeirng afplaner og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Planen tager højde for områdets eksisterende bevaringsmæssige kulturmiljø
  • planen sikrer med bestemmelser, at ny bebyggelse skal fremstår med et tydeligt arkitektonisk helhedspræg der er tilpasset områdets eksisterende nabobebyggelse
  • realisering af planens byggemuligheder ikke vil medføre en forøgelse af trafikken i forhold til gældende planlægning

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Randers kommunes beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk