Kommuneplantillæg / 10 - Tillæg 10 til kommuneplan - Erhvervsområde ved Bøsbrovej

Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Erhverv og rekreativt område ved Bøsbrovej, XL-BYG i Vorup

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Erhverv og rekreativt område ved Bøsbrovej, XL-BYG i Vorup
Plannummer 10
Dato for offentliggørelse af forslag 27. marts 2019
Høring start 27. marts 2019
Høring slut 22. maj 2019
Dato for vedtagelse 7. oktober 2019
Dato for ikrafttræden 10. oktober 2019

Download PDF

Baggrund og formål

Byrådet har vedtaget dette kommuneplantillæg for at give XL-BYG i Vorup nye muligheder for at udvide virksomheden. Formålet med kommuneplantillægget er:

  • At overføre et ca. 3,1 ha stort rekreativt område nord for XL-BYG til erhvervsformål.
  • At opføre nye bygninger i en højde på 12 m og 15 m.
  • At tilbageføre et ca. 0,7 ha stort areal fra erhvervsområde vest for XL-BYG til rekreative formål.

De ovennævnte ønsker ligger ud over de anvendelses- og byggemuligheder, som fremgår af den gældende Kommuneplan 2017. Derfor er dette Tillæg 10 til kommuneplanen udarbejdet og vedtaget.

Da ændringerne kun handler om XL-BYGs område, oprettes der en ny kommuneplanramme, 1.04.E.8, til dette formål. Det resterende erhvervsområde omkring Kertemindevej, 1.04.E.2, videreføres med de samme rammebestemmelser, dog med den undtagelse, at miljøklassen ændres fra 1-4 til 2-4, og at bestemmelserne for detailhandel ændres, fordi erhvervsrammen nu deles op på forskellige erhvervsrammer.

I forbindelse med udarbejdelse af tillægget er det vurderet, at grænsen mellem de to rammeområder 1.04.R.2 og 1.04.E.2 skal ajourføres ved Bogensevej, i forhold til en ændret arealanvendelse i dette område. Derfor overføres et ca. 0,6 ha stort areal fra rekreative formål til erhvervsformål ved Bogensevej 40. Det pågældende areal har været anvendt til erhverv de sidste 20 år, siden 1999.

Redegørelse

Natura 2000-områder
Der er en afstand fra planområdet på ca. 3 km til nærmeste Natura 2000-område nr. 229, Bjerre Skov og Haslund Skov.

Både ud fra afstanden og karakteren af de byggemuligheder lokalplanen indeholder, vurderes det, at en realisering af lokalplanen hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.
 
Bilag IV-arter
Planområdet har ikke karakter af særligt leve- eller rasteplads for bilag IV arter. Det vurderes, at Bilag IV arters yngle- eller raste-områder og bestande ikke vil blive påvirket, men kan opretholdes på samme niveau som hidtil, og den økologiske funktionalitet af områderne opretholdes efter en evt. realisering af lokalplanens byggemuligheder.

Ændringer med dette tillæg

Oprettelse af den nye erhvervsramme, 1.04.E.8, til XL-BYG på Nyborgvej
Der overføres ca. 3,1 ha rekreativt areal fra 1.04.R.2 til den nye erhvervsramme 1.04.E8, sådan at XL-BYG kan udvide med nye bygninger.

Der er tale om et område, der allerede har været anvendt til erhverv siden 1960'erne. Området har aldrig været anvendt til rekreative formål. Ændringen har derfor karakter af en opdatering af kommuneplanens rammer i forhold til den faktiske anvendelse af området gennem mange år. Området ligger i landzone, men er gennem lokalplanlægning overført til byzone.

Samtidig overføres 4,3 ha fra erhvervsområdet 1.04.E.2 med XL-BYGs eksisterende butik og lager, til den nye erhvervsramme 1.04.E.8, der får et samlet areal på 7,4 ha.

Den maksimale byggehøjde hæves fra de hidtil gældende maks. 10 m til maks. 15 m.

Miljøklassen for området ændres fra 1-4 til 1-3.
 
Tilbageførelse af erhvervsområde til rekreative formål ved Nyborgvej
Der overføres ca. 0,7 ha erhvervsområde til rekreative formål vest for XL-BYGs bygninger.

Der er tale om et ubebygget areal, som ikke anvendes til erhverv, og som derfor kan tilbageføres til 1.04.R.2. Området ligger i byzone, men er tilbageført til landzone gennem en selvstændig procedure efter planlovens § 45.
 
Overførelse af rekreativt areal til erhvervsformål ved Bogensevej
I forbindelse med at grænsen mellem 1.04.E.2 og 1.04.R.2 revideres, overføres samtidig et ca. 0,6 ha stort areal fra rekreative formål til erhvervsformål ved Bogensevej 40.

Der er her tale om en opdatering af kommuneplanens rammer i forhold til den faktiske anvendelse af området siden 1999, hvor det 0,6 ha store areal blev taget i anvendelse som oplagsplads for den virksomhed, der dengang ejede arealet. Senere ejere har videreført denne anvendelse.
 
Videreførelse af gældende bestemmelser for erhvervsrammen, 1.04.E.2, Kertemindevej
Det resterende areal af 1.04.E.2 videreføres med uændrede bestemmelser, bortset fra at miljøklassen ændres fra 1-4 til 2-4, og at der sker en fordeling af detailhandelsmuligheder, som beskrevet herunder
 
Forholdet til detailhandelsbestemmelserne
De hidtil gældende bestemmelser for detailhandel i 1.04.E.2 har givet mulighed for følgende:  

  • Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 4.000 m², dog én butik op til 10.000 m². Samlet bruttoetageareal til butiksformål i området: 16.000 m².  

Da området med dette Tillæg 10 til kommuneplanen deles op i to områder, fordeles detailhandelsmulighederne på følgende måde:

  • For 1.04.E.8: Der må være én enkelt butik til pladskrævende varegrupper. Denne butik må have et bruttoetageareal på maks. 10.000 m².  

  • For 1.04.E.2: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 4.000 m². Samlet bruttoetageareal til butiksformål i området: 6.000 m².  

Den ene butik på maks. 10.000 m² kan derfor fremover kun etableres i 1.04.E.8, hvor XL-BYG allerede pr. 2019 har et butiksareal på 6.222 m².

Det samlede bruttoetageareal på 16.000 m² fordeles mellem de to områder, med 10.000 m² til 1.04.E.8 og 6.000 m² til 1.04.E.2.

De tre områder, som får nye rammebestemmelser er vist på nedenstående ændringskort:

Ændringer i Tillæg 10

Miljøvurdering

Der er truffet afgørelse om at planforslaget ikke skulle miljøvurderes.

Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslagene.

Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk