Kommuneplantillæg / 10 - Tillæg 10 til kommuneplan - Erhvervsområde ved Bøsbrovej

Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Erhverv og rekreativt område ved Bøsbrovej, XL-BYG i Vorup

Status Forslag
Plannavn Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Erhverv og rekreativt område ved Bøsbrovej, XL-BYG i Vorup
Plannummer 10
Dato for offentliggørelse af forslag 27. marts 2019
Høring start 27. marts 2019
Høring slut 22. maj 2019

Download PDF

Baggrund og formål


Byrådet har igangsat udarbejdelse af vedtaget dette kommuneplantillæg for at give XL-BYG i Vorup nye muligheder for at udvide virksomheden med nye bygninger. Den ønskede udvidelse kræver et kommuneplantillæg for området, fordi XL-BYG ønsker at følgende nye muligheder: Formålet med kommuneplantillægget er:

  • At overføre et ca. 3,1 ha stort rekreativt område nord for XL-BYG til erhvervsformål.
  • At opføre nye bygninger i en højde på 12 m og 154 m.
  • At tilbageføre et ca. 0,7 ha stort areal fra erhvervsområde vest for XL-BYG til rekreative formål.

De ovennævnte ønsker ligger ud over de anvendelses- og byggemuligheder, som fremgår af den gældende Kommuneplan 2017. XL-BYGs ønsker til udvidelser kræver derfor, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, som fastlægger nye rammer for XL-BYG. Derfor er dette Tillæg 10 til kommuneplanen udarbejdet og vedtaget.

Da ændringerne kun handler om XL-BYGs område, oprettes der en ny kommuneplanramme, 1.04.E.8, til dette formål. Det resterende erhvervsområde omkring Kertemindevej, 1.04.E.2, videreføres med de samme rammebestemmelser, dog med den undtagelse, at miljøklassen ændres fra 1-4 til 2-4, og at bestemmelserne for detailhandel ændres, fordi erhvervsrammen nu deles op på forskellige erhvervsrammer.

I forbindelse med udarbejdelse af tillægget vurderes det er det vurderet, at grænsen mellem de to rammeområder 1.04.R.2 og 1.04.E.2 også bør skal ajourføres ved Bogensevej, i forhold til en ændret arealanvendelse i dette område. Derfor overføres et ca. 0,6 ha stort areal fra rekreative formål til erhvervsformål ved Bogensevej 40. Det pågældende areal har været anvendt til erhverv de sidste 20 år, siden 1999.

Redegørelse


Fordebat
Der har været afholdt en 4 uger lang fordebat den 7. september 2018 til den 5. oktober 2018, hvor der har været indkaldt ideer og forslag til planlægningen, for så vidt angår ændringer fra rekreative formål til erhvervsformål samt ændringen af den maksimale byggehøjde.

Et fem sider langt debathæfte var offentliggjort på kommunens hjemmeside og der blev sendt høringsbreve ud til 132 af de nærmeste naboer. Otte naboer reagerede med ialt ni høringssvar. Høringssvarende handlede bl.a. om bekymringer for støj, grønne området, trafik og visuelle gener.

Høringssvarende har medført, at der er været øget fokus på ovennævnte forhold i Lokalplan 653, som er udarbejdet sideløbende med dette Tillæg 10 til kommuneplanen.


Natura 2000-områder

Der er en afstand fra planområdet på ca. 3 km til nærmeste Natura 2000-område nr. 229, Bjerre Skov og Haslund Skov.

Både ud fra afstanden og karakteren af de byggemuligheder lokalplanen indeholder, vurderes det, at en realisering af lokalplanen hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter
Planområdet har ikke karakter af særligt leve- eller rasteplads for bilag IV arter. Det vurderes, at Bilag IV arters yngle- eller raste-områder og bestande ikke vil blive påvirket, men kan opretholdes på samme niveau som hidtil, og den økologiske funktionalitet af områderne opretholdes efter en evt. realisering af lokalplanens byggemuligheder.

 

Ændringer med dette tillæg


Oprettelse af den nye erhvervsramme, 1.04.E.8, til XL-BYG på Nyborgvej
Der overføres ca. 3,1 ha rekreativt areal fra 1.04.R.2 til den nye erhvervsramme 1.04.E8, sådan at XL-BYG kan udvide med nye bygninger.

Der er tale om et område, der allerede har været anvendt til erhverv siden 1960'erne. Området har aldrig været anvendt til rekreative formål. Ændringen har derfor karakter af en opdatering af kommuneplanens rammer i forhold til den faktiske anvendelse af området gennem mange år. Området ligger i landzone, men skal er gennem lokalplanlægning overførest til byzone.

Samtidig overføres 4,3 ha fra erhvervsområdet 1.04.E.2 med XL-BYGs eksisterende butik og lager, til den nye erhvervsramme 1.04.E.8, der får et samlet areal på 7,4 ha.

Den maksimale byggehøjde hæves fra de hidtil gældende maks. 10 m til maks. 154 m.

Miljøklassen for området ændres fra 1-4 til 1-3.

Tilbageførelse af erhvervsområde til rekreative formål ved Nyborgvej
Der overføres ca. 0,7 ha erhvervsområde til rekreative formål vest for XL-BYGs bygninger.

Der er tale om et ubebygget areal, som ikke anvendes til erhverv, og som derfor kan tilbageføres til 1.04.R.2. Området ligger i byzone, men skal er tilbageførest til landzone gennem en selvstændig procedure efter planlovens § 45.

Overførelse af rekreativt areal til erhvervsformål ved Bogensevej
I forbindelse med at grænsen mellem 1.04.E.2 og 1.04.R.2 revideres, overføres samtidig et ca. 0,6 ha stort areal fra rekreative formål til erhvervsformål ved Bogensevej 40.

Der er her tale om en opdatering af kommuneplanens rammer i forhold til den faktiske anvendelse af området siden 1999, hvor det 0,6 ha store areal blev taget i anvendelse som oplagsplads for den virksomhed, der dengang ejede arealet. Senere ejere har videreført denne anvendelse.


Videreførelse af gældende bestemmelser for erhvervsrammen, 1.04.E.2, Kertemindevej
Det resterende areal af 1.04.E.2 videreføres med uændrede bestemmelser, bortset fra at miljøklassen ændres fra 1-4 til 2-4, og at der sker en fordeling af detailhandelsmuligheder, som beskrevet herunder.

Forholdet til detailhandelsbestemmelserne
De hidtil gældende bestemmelser for detailhandel i 1.04.E.2 har givet mulighed for følgende:  

  • Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 4.000 m², dog én butik op til 10.000 m². Samlet bruttoetageareal til butiksformål i området: 16.000 m².  

Da området med dette Tillæg 10 til kommuneplanen deles op i to områder, fordeles detailhandelsmulighederne på følgende måde:

  • For 1.04.E.8: Der må være én enkelt butik til pladskrævende varegrupper. Denne butik må have et bruttoetageareal på maks. 10.000 m².  

  • For 1.04.E.2: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 4.000 m². Samlet bruttoetageareal til butiksformål i området: 6.000 m².  

Den ene butik på maks. 10.000 m² kan derfor fremover kun etableres i 1.04.E.8, hvor XL-BYG allerede pr. 2019 har et butiksareal på 6.222 m².

Det samlede bruttoetageareal på 16.000 m² fordeles mellem de to områder, med 10.000 m² til 1.04.E.8 og 6.000 m² til 1.04.E.2.

De tre områder, som får nye rammebestemmelser er vist på nedenstående ændringskort:

Ændringer i Tillæg 10

Miljøvurdering


Der er foretaget en screening af planforslaget efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Ifølge loven skal et planforslag miljøvurderes, hvis det vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, fx i forhold til menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.


Afgørelse vedr. miljøvurdering
Det vurderes, at planforslaget ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Den samlede vurdering er derfor, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.


Begrundelse for afgørelse
Planforslaget påvirker ikke internationale beskyttelsesområder og er ikke omfattet af miljøvurderingslovens Bilag 1 eller 2.

Planforslaget fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og er derfor omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Planforslaget omfatter ikke områder med beskyttet natur, særlige værdifulde landskaber eller særlige kulturhistoriske eller arkitektoniske interesser.
Planforslagene kan medføre

  • at der kommer mere trafik i området. Men der bliver tale om trafik på det eksisterende vejnet og der bliver ikke tale om en væsentlig ændring af trafikken.

  • at der bliver opført nye bygninger, som kan medføre visuelle ændringer i området. Men der bliver ikke tale om væsentlige ændringer i den visuelle oplevelse af erhvervsområdets bygninger. Lokalplanforslaget indeholder desuden krav til bygningernes udformning og krav slørende beplantning.

I forhold til evt. kumulative effekter vil planforslaget ikke sammen med andre planforslag medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

 
Klagevejledning i forhold til afgørelse vedr. miljøvurdering
Randers Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Der er truffet afgørelse om at planforslaget ikke skulle miljøvurderes.

Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslagene.

Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk