Kommuneplantillæg / 09 - Tillæg 09 til kommuneplan - Etageboliger ved Fjordgade

Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Fjordgade

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Fjordgade
Plannummer 9
Dato for offentliggørelse af forslag 10. november 2017
Høring start 10. november 2017
Høring slut 22. december 2017
Dato for vedtagelse 19. februar 2018
Dato for ikrafttræden 21. februar 2018

Download PDF

Baggrund og formål

Randers Kommune har modtaget et forslag til et boligprojekt på Fjordgade 10 (den tidl. ”Metax-grund”).

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2017.

Plangrundlaget skal derfor justeres for at tilvejebringe den nye boligbebyggelse.

Det nye tillæg skal justeres i forhold til etageantal og bebyggelsesprocent.

Redegørelse

Den nye kommuneplanramme udgør en del af den eksisterende kommuneplanramme 1.02.B.66, der hermed skal justeres geografisk.

Med Kommuneplantillæg 9 øges det maksimale etageantal fra 4 til 6 etager og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 60 til 110 for ramme 1.02.B.68(T9). Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom. Derudover stilles der krav til at der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 50 % af boligetagearealet.

Potentielle konflikter ved havneerhvervet

Området ligger indenfor 500 m fra den nuværende Randers Havn. Derfor skal der ske en vurdering af om en ny ramme i kommuneplanen og en lokalplan for boliger vil resultere i yderligere restriktioner på havneerhvervet i Randers.

Med lokalplanen bliver det muligt at opføre ny etagebebyggelse med op til 20 boliger, der er fordelt på to byggefelter. Ny bebyggelse må opføres som etageboligbebyggelse i op til 6 etager.

Den nye lokalplan 652 erstatter en del af den gældende lokalplan 305, hvor et vakant byggefelt ønskes udnyttet til etablering af to punkthuse i stedet for et. Området er allerede i dag udbygget med boligbebyggelse langs Toldbodgade 16, 17, 18, 19, 21 og 23 (opført 2004 - 2008), hvor Toldbodgade 16 og 18 ligger tættest på virksomhederne på havnepieren.

Jævnfør Planlovens § 15a, stk. 1, må der ved lokalplanlægning kun udlægges støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Der er i forbindelse med planlægning foretaget vurdering af, at der ikke på dette areal er påvirkning af virksomhedsstøj over grænseværdierne.

På foranledning af Randers Havn blev der i 2014 vedtaget en lokalplan for havneaktiviteternes fremtidige udflytning til et nyt havneområde mod øst. Det nuværende havneområde er i kommuneplanen derfor udpeget til byomdannelsesområde, hvormed området er udpeget til strategisk at bidrage til en øget variation af kommunens bosætningstilbud.

Havneområdet umiddelbart syd for Toldbodgade indeholder i dag ingen aktiviteter, der kan blive presset af en videreførelse af den nuværende struktur af boligbebyggelse. De havneerhverv, som ligger på havnepieren er i deres miljøgodkendelse bl.a. omfattet af specifikke støjkrav på egen ejendom, der skal tage hensyn boligbebyggelsen langs Toldbodgade.

Ved fornyelse af virksomhedernes miljøgodkendelse vil miljøhensynet til de nærmeste punkthuse ved Toldbodgade 16 og 18 være det primære fokus, og ny bebyggelse ved Fjordgade 10 vurderes, i denne sammenhæng, ikke at ville udgøre nogen øget risiko i forhold til sikring af virksomhedernes fortsatte drift.

Forvaltningens vurdering er derfor at forslag til Lokalplan 652 ikke vil udgøre nogen øget eller yderligere risiko for virksomhederne på havnepieren i forhold til de nugældende forhold.

Ændringer med dette tillæg

Der tilføjes en ny ramme 1.02.B.68(T9) og rammeområde 1.02.B.66 indskrænkes geografiske og kaldes efterfølgende for 1.02.B.66(T9).

Rammebestemmelserne for den 1.02.B.68(T9) er følgende:

Rammeområde 1.02.B.68(T9) - Etageboliger ved Fjordgade

Områdets anvendelse: Etagebebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Bygningshøjde: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 20,5 meter.

Etageantal: Bebyggelsen må ikke opføres i mere en 6 etager

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. Bebyggelsesprocenten gælder for enkelte ejendom.

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Friarealer: Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 50 % af boligetagearealet.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer med senere ændringer). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk