Kommuneplantillæg / 08 - Tillæg 08 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup

Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup
Plannummer 8
Dato for offentliggørelse af forslag 7. september 2017
Høring start 6. september 2017
Høring slut 4. oktober 2017
Dato for vedtagelse 27. november 2017
Dato for ikrafttræden 29. november 2017

Download PDF

Baggrund og formål

Tillæg 08 til Kommuneplan 2017, omfatter et eksisterende erhvervsområde ved Fårup Betonindustri a/s i Fårup.

Byrådet ønsker, at området anvendes til erhvervsformål, som det fremgår af forslag til Lokalplan 650, som er i offentlig høring sammen med tillægget til kommuneplanen.

Området er i dag i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 4.03.E.3 - Fårup Beton, der er udlagt til erhvervsområde til industri- og lagervirksomhed, i miljøklasse 1-5. Rammen giver mulighed for en max bygningshøjde på 8,5 m.

Virksomheden har allerede i dag bygninger, der er højere end 8,5 m - i visse områder op til 18 m.

Redegørelse

Dette forslag til tillæg til kommuneplanen ændrer kommuneplanens rammebestemmelser efter den faktiske anvendelse og giver mulighed for at realisere den planlægning, som er beskrevet i lokalplan 650. Herunder en ændring af den maksimal bygningshøjde fra 8,5 m til 18 m og en ændring af bebyggelsesprocent fra 50 til 60.

For at sikre, at arealerne vest for Engvej friholdes for bebyggelse, udlægges to kommuneplanrammer:

4.03.E.3 - Fårup Beton øst. Rammen udlægges til erhvervsområde til industri- og lagervirksomhed i miljøklasse 3-5. Bebyggelse må ikke opføres højere end 18 m, og bebyggelsesprocenten fastsættes til 60. Rammen overføres fra blandet by- og landzone til byzone. 

4.03.E.4 - Fårup Beton vest. Rammen udlægges til erhvervsområde til oplags- og manøvreplads samt parkering i miljøklasse 3-5. Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art. Rammen overføres fra landzone til byzone.

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 4.03.E.3 aflyses og den deles i to nye rammer, som kommer til at hedde 4.03.E.3(T8) og 4.03.E.4(T8). Se afsnit om redegørelse. 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til lokalplan i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

I screeningen er det derfor vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, da:

  • Der er tale om planlægning for en eksisterende virksomhed i drift.
  • Det vurderes, at det nært beliggende Natura 2000 område ikke vil blive påvirket væsentligt.
  • Nye bygninger skal opføres i tilknytning til de eksisterende produktionsbygninger. Bygningshøjderne er søgt tilpasset efter de eksisterende bygninger i produktionsområdet. Der må ikke opføres byggeri på arealer ud mod ådalen.
  • En øget transport fra 6 til 14 lastbiler i døgnet vurderes at kunne håndteres med den eksisterende infrastruktur, uden det medfører væsentlige gener for de omkringboende. Stigningen i antallet af transporter forudsætter, at den nuværende produktion af betonvarer fordobles fra 100 tons til 200 tons pr. døgn.

På baggrund af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk