Kommuneplantillæg / 07 - Tillæg 07 til kommuneplan - Kærgade i Vorup

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 - Kærgade i Vorup

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 - Kærgade i Vorup
Plannummer 7
Dato for offentliggørelse af forslag 29. november 2017
Høring start 29. november 2017
Høring slut 24. januar 2018
Dato for vedtagelse 23. april 2018
Dato for ikrafttræden 23. maj 2018

Download PDF

Baggrund og formål

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 omfatter rammeområde 1.04.B.7, der ligger syd for Kærgade, som i rammen er udlagt til åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Baggrunden for dette tillæg er et ønske om at give mulighed for tæt-lav boliger syd for Kærgade 129 i Vorup. Tillægget er således udarbejdet for at gøre det muligt at realisere tæt-lav boligbebyggelse i lokalplan 648. Lokalplan 648 har været i offentlig høring sammen med tillæg 7.

Redegørelse

Den nye bebyggelse er tiltænkt som en naturlig fortætning og udfyldning mellem de to kvarterer ved Johannelyst og Henriettelyst.

Johannelyst, Henriettelyst og lokalplanområdet er en del af rammeområde 1.04.B.7.

Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.04.B.7 for Henriettelund ændres som følgende;

Områdes anvendelse: ændres fra "Åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv", til "Åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv".

Bygningshøjde: ændres fra "Bebyggelse må ikke opføres højere end 8 m" til "Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m".

Bebyggelsesprocent: "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30% for åben-lav" til "Bebyggelsesprocenten for boliger må ikke overstige 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav. Bebyggelsesprocenten gælder stadig for området under et".

Området kaldes herefter for 1.04.B.7(T7).

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da: 

  • Planen giver mulighed for en mindre udvidelse af Vorup på ca. 20 grunde.
  • Ny bebyggelse tilpasses landskabet og det eksisterende terræn
  • Ny bebyggelse forventes ikke at tilføre en væsentlig trafikal stigning.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk