Kommuneplantillæg / 02 - Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 - Randers Stadion

Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 - Randers Stadion

Status Vedtaget
Plannavn Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 - Randers Stadion
Plannummer 02
Dato for offentliggørelse af forslag 6. februar 2017
Høring start 8. februar 2017
Høring slut 5. april 2017
Dato for vedtagelse 22. maj 2017
Dato for ikrafttræden 31. maj 2017

Download PDF

Baggrund og formål

Endelig vedtagelse af Lokalplan 637 forudsætter ændringer til den gældende kommuneplan i form af et kommuneplantillæg. Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 har været offentliggjort fra 8. februar 2017 til 5. april 2017 samtidig med forslag til Lokalplan 637 har været i høring.

Da Lokalplan 637 for området ved Randers Stadion ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages lokalplanen af Tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Redegørelse

Udarbejdelse af Lokalplan 637 tjener to formål, dels at udnytte muligheden for at disponere områdets parkering med henblik på en bedre udnyttelse af parkeringskapaciteten, og dels at give mulighed for opførelse af et nyt halbyggeri ved Arena Randers.

Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af kommuneplanrammerne 1.06.R.11, 1.06.BE.3, 1.06.O.4 og 1.02.O.14. Området er udlagt til en kombination af offentlige formål og rekreative formål til offentlige fritidsformål, samt bolig- og erhvervsformål.


Da Lokalplan 637, for området ved Randers Stadion, ikke er i overensstemmelse med to af områdets kommuneplanrammer er nærværende Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 udarbejdet. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.


For området gælder desuden følgende lokalplaner: Lokalplan nr. 513 - Sportscollege, Lokalplan nr. 578 - Randers Svømmebad, Lokalplan nr. 588 - Randers Stadion, Nordtribunen og Lokalplan nr. 613 - Hotel ved Randers Svømmebad.

Ændringer med dette tillæg

Med kommuneplantillæggets vedtagelse vil følgende tre kommuneplanrammer blive tilpasset - som vist på nedenstående kort.

  • 1.06.R.11 udlagt til rekreative formål til offentlige fritidsformål (rammegeometri ændres),
  • 1.06.O.6 udlagt til offentlige formål (ny rammegeometri og nye bestemmelser), og
  • 1.02.O.14 udlagt til offentlige formål (rammegeometri uændret og nye bestemmelser).

Området er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for Den grønne struktur i byområder (Gs. 4), der angiver at rammeområde 1.06.R.11 fastholdes til fritidsformål, der søger at bevare byens grønne rekreative områder. Særligt kan ’Skolestien Vestervang’ (rammeområde 1.06.R.15) indtænkes i den grønne struktur, sådan at stiforbindelsen kan videreføres gennem området til Viborgvej.


Den ønskede anvendelse er desuden udmøntet i Lokalplan 637 og nærværende Tillæg 2 til Kommuneplan 2017, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget og lokalplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK af 10. december 2015 med senere ændringer).

På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af planforslagene, der vurderer miljøpåvirkningen fra henholdsvis:

Parkeringskapacitet - påvirkning fra områdets parkering i forbindelse med nye anlæg, og

Trafikafvikling - påvirkning fra trængsel og afl edt støj i forbindelse med trafi kafvikling.


Miljørapportens sammenfattende redegørelse er blevet endeligt vedtaget sammen med kommuneplantillægget og lokalplanen, og den sammenfattende redegørelse er bilagt Lokalplan 637.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk